Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-10-17 13:39

PostNords miljömål: Koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent till 2020

PostNord driver nu upp tempot i sitt miljöarbete. Koncernen har beslutat om ett miljömål som innebär att koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent fram till 2020. För att nå målet krävs omfattande omställningar och investeringar i både transportledet och i energianvändningen. PostNords klimatfond är ett av de verktyg som används för att ytterligare öka engagemanget och insatserna kring miljöfrågor.

PostNord arbetar sedan länge för att minska koncernens miljö- och klimatpåverkan. I Sverige har bland annat stora insatser genomförts för att lägga om flygtransporter till marktransporter och transporter från väg till tåg. 65 procent av brevmängderna i Sverige går på tåg mellan sorteringsterminalerna.

PostNord har sedan 2009 en klimatfond som stödjer framtagandet av nya metoder som minskar koncernens klimat- och miljöpåverkan. 2011 uppgår klimatfonden till 100 miljoner kronor. Pengarna går till åtgärder baserade på idéer från PostNords medarbetare och gäller främst områdena transporter och energieffektiviseringar i lokalerna.

- Vi har valt att använda den summa som det skulle kosta att klimatkompensera hela PostNords koldioxidutsläpp till att inrätta en klimatfond. Det innebär att de 100 miljoner kronor som avsätts i år används inom verksamheten för att konkret minska PostNords egen miljöpåverkan, säger Erica Kronhöffer, miljöchef på PostNord.

PostNords miljömål är i linje med de svenska och danska regeringarnas egna miljömål, som är bland de mest ambitiösa inom EU. En mängd åtgärder ligger inom ramen för miljömålet, bland annat pågår tester av miljöanpassade fordonstyper samt minskande bränsleförbrukning i fordonsflottan genom bränslesnål körning, välfyllda bilar och optimerade rutter. PostNord har redan idag Europas näst största elfordonsflotta med 3 000 elfordon.

Klimat- och miljöförbättrande åtgärder bekostade av PostNords klimatfond under 2010:

  • Återvinning av värme från sorteringsmaskiner
  • Fler elfordon till fordonsflottan
  • Test av drivmedel med mycket låg klimatpåverkan
  • Energieffektiviseringar på paketterminal och tryckerier
  • Tätningar av portar vid terminal
  • Energisnålare belysning på brevterminal

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2011-10-17 13:39