Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-05-10 08:30

Delårsrapport januari-mars 2012: Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad

 

Januari-mars 2012

• Nettoomsättningen uppgick till 9 993 (10 032) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 293 (420) MSEK.

• Periodens resultat uppgick till 210 (344) MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 2,9 (4,2)%.

• Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 642 (514) MSEK.

• Justerad rörelsemarginal uppgick till 6,4 (5,1)%.


VD och koncernchef Lars Idermarks kommentar

PostNord redovisar ett efter omständigheterna tillfredställande resultat för det första kvartalet 2012. Koncernens nettoomsättning utvecklades i nivå med föregående år och den underliggande lönsamheten förbättrades.

2012 är ett omställningens år för PostNord. Vi genomför effektiviseringar och kostnadsminskningar parallellt med stora investeringar i verksamheten. Detta följer av vår strategi att ställa om verksamheten för att säkra lönsamheten inom brevaffären och utveckla logistikaffären. Resultatet för det första kvartalet belastas med totalt 354 miljoner kronor i omstruktureringskostnader. Koncernens rörelsemarginal före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 6,4%.

Den globala ekonomiska osäkerheten påverkar även de nordiska länderna, liksom våra verksamheter. Vår brevaffär påverkas dessutom av fortsatt kraftig substitution till digitala alternativ. Volymnedgången för brev fortsatte under årets första kvartal och var, med hänsyn tagen till kalendermässiga effekter, i nivå med föregående kvartal. Vår bedömning av volymminskningar för helåret 2012 är fortsatt omkring 12 procent i Danmark och omkring 5 procent i Sverige.

Brevverksamheterna redovisar sammantaget ett godtagbart resultat och lönsamheten före omstruktureringskostnader förbättrades påtagligt. Vi upprätthåller nivån på kassaflödet från brevverksamheterna. Det är av stor betydelse för finansieringen av de planerade investeringar som görs för att ställa om verksamheterna i förhållande till förväntad volymminskning.

Vi utvecklar logistikverksamheten och fortsätter att implementera vår strategi att möta näringslivets efterfrågan på helhetslösningar och gränsöverskridande kapacitet. Logistikverksamheten i Norge utvecklas starkt och vi tar marknadsandelar. Även den svenska verksamheten utvecklas väl. I Danmark utmanas vi emellertid av både hård konkurrens med stark prispress och den svaga konjunkturen. Vi kommer att genomföra ytterligare effektiviseringar i verksamheten.

Under kvartalet har vi presenterat två stora affärer som genomförs i linje med vår strategi. Förvärvet av Green Cargo Logistics ger oss en ledande position inom tredjepartslogistik i Norden, ett attraktivt och snabbt växande marknadsområde. Vi övertar dessutom verksamheten inom Svensk Morgondistribution, vilket stärker vår position inom tidningsdistribution i Sverige och medför en betydande synergipotential.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2012-05-10 08:30