Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-04-20 13:54

PostNord: Årsstämma 2012

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 20 april 2012. PostNords VD och koncernchef Lars Idermark talade bland annat om koncernens nya strategi och de förändringar som koncernen genomför. Stämman beslutade om omval av sju styrelseledamöter samt val av Jonas Iversen som ny styrelseledamot. Stämman beslutade även om att dela ut 368 miljoner kronor till aktieägarna.

I sitt anförande konstaterade VD och koncernchef Lars Idermark att PostNord är ett företag i en bransch som genomgår kraftig förändring. Efterfrågan på brev förändras strukturellt, vilket medför minskande volymer i koncernens brevaffär.

Lars Idermark framhöll att koncernen har kunnat möta utvecklingen med framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektiviseringar. Koncernens rörelseresultat förbättrades 2011 och givet omständigheterna har koncernen redovisat ett tillfredställande resultat. Lars Idermark kunde även berätta att brevvolymerna för det första kvartalet 2012 utvecklas enligt förväntan.

Lars Idermark framhöll att PostNord redan har gjort många av de nödvändiga förändringar som andra postföretag i världen nu har att hantera. Likväl är behovet av omställning av PostNords verksamhet stort för de närmaste åren. Lars Idermark redogjorde därefter för huvuddragen i koncernens nya strategi för perioden fram till 2015:

-    I brevverksamheten genomför vi kraftiga omställningar och gör betydande investeringar i produktionen för att öka effektivitet, flexibilitet, och lönsamhet. Vi förbättrar förutsättningarna för att vi även i framtiden ska kunna leverera service och kvalitet i enlighet med de krav som ställs på oss i Sverige och Danmark.

Lars Idermark framhöll även PostNords starka position inom logistik i Norden och pekade på utvecklingsmöjligheterna på den växande logistikmarknaden:

-    Vi kommer att bredda vårt erbjudande och vår marknadsnärvaro, såväl organiskt som genom förvärv, med målsättningen att bli en ledande logistikaktör inom valda områden i Norden.

Lars Idermark kunde presentera förbättrade kvalitetsnivåer för såväl 2011 som det första kvartalet 2012 och framhöll att leveranskvalitet är en avgörande konkurrensfaktor för PostNord:

-    Kvalitet är PostNords signum och jag och min koncernledning är mycket angelägna om att lösa uppkomna problem när de uppstår. Vi har ett tydligt fokus på kvalitetsfrågorna.

Lars Idermarks anförande på stämman kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på PostNords hemsida www.postnord.com.

Beslut fattade vid årsstämman

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens och VDs förslag att utdelning ska lämnas till aktieägarna med 0,18 kronor per aktie, sammanlagt 368 miljoner kronor. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade omval av ledamöterna Fritz H. Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt samt Anne Birgitte Lundholt. Stämman beslutade välja departementsrådet vid Finansdepartementet Jonas Iversen som ny styrelseledamot. Som styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.

Stämman beslutade i enlighet med de förslag som lagts om arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade även att styrelse- eller kommittéarvode ej ska utgå till ledamot anställd i Regeringskansliet samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Fullständigt protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på PostNords hemsida www.postnord.com.


Senast uppdaterad: 2012-04-20 13:54