Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-02-23 08:43

Rättelse: Bokslutskommuniké 2011: Ny färdriktning fastställd för PostNord

 

Oktober- december 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 528 (10 871) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 645 (132) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 441 (61) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 6,1 (1,2) %.

Januari - december 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 39 466 (41 669) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 571 (1 375) MSEK.
  • Årets resultat uppgick till 1 225 (1 031) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,3)%.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 368 (1 000) MSEK.


VD och koncernchef Lars Idermarks kommentar

PostNord redovisade ett tillfredställande resultat för 2011 givet marknadsläget. Nettoomsättningen minskade med 3 procent i det fjärde kvartalet och 5 procent under 2011. Marknadsutvecklingen har kunnat mötas med fortsatt framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektiviseringar. Vi har minskat våra rörelsekostnader under året med totalt 2,2 miljarder kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 6 procent för det fjärde kvartalet och 4 procent för helåret.

Koncernens utveckling präglades starkt av den samhällsekonomiska utvecklingen i respektive nordiskt land, liksom av pågående strukturförändringar för brevverksamheten med minskande brevvolymer. Den kraftiga volymnedgången för brev har fortsatt under det fjärde kvartalet i Danmark. I Sverige har volymminskningarna hittills inte varit lika dramatiska. Som en konsekvens av det ökande antalet tillgängliga kommunikationsformer och den pågående digitaliseringen, räknar vi med att brevvolymerna kommer att fortsätta att minska kraftigt under kommande år, såväl i Danmark som i Sverige.

Trots ett förbättrat resultat är den underliggande lönsamheten under press och behovet av omställning av PostNords verksamhet är stort under de nästföljande åren. Därtill är konjunkturutvecklingen för 2012 behäftad med stor osäkerhet.

Under hösten inleddes ett arbete med ett effektiviseringsprogram som ska minska koncernens centrala administrativa kostnader med en miljard kronor till utgången av 2012. Detta utöver de kostnadsminskningar som kommer att ske i affärsverksamheterna.

PostNord har fastställt en ny koncernstrategi för koncernens utveckling för perioden fram till 2015 som innebär en ompositionering av koncernen. Vi kommer att genomföra kraftiga omställningar och betydande investeringar i produktion och infrastruktur i brevverksamheten för att öka flexibilitet, effektivitet och lönsamhet. Vi ska expandera vår logistikaffär under lönsamhet, såväl organiskt som genom potentiella förvärv, för att ytterligare bredda vårt erbjudande och ta positionen som marknadsledare i Norden.

Genomförandet av strategin innebär att vårt rörelseresultat kommer att belastas av betydande omstruktureringskostnader av engångskaraktär under 2012 och 2013.

Den omställning som kommer att krävas för att anpassa verksamheterna till marknadsutvecklingen, kommer att påverka många. Men den innebär samtidigt en ny och spännande färdriktning för oss och våra kunder och den öppnar upp för nya strukturer och affärsmöjligheter. Förändringarna innebär en ökad potential för tillväxt och lönsamhet. De förbättrar samtidigt förutsättningarna för att vi ska kunna leverera fortsatt hög service och kvalitet i enlighet med de krav som ställs på oss.


Senast uppdaterad: 2012-02-23 08:43