Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-04-18 14:52

Årsstämma 2013

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 18 april 2013. I sitt stämmoanförande framhöll PostNords VD och koncernchef Lars Idermark bland annat att 2012 har varit ett år med utmanande marknadsförutsättningar. Stämman beslutade om val av Jens Moberg som ny styrelseordförande. Stämman beslutade även om utdelning av 103 miljoner svenska kronor.

I sitt stämmoanförande konstaterade VD och koncernchef Lars Idermark att PostNords förutsättningar har präglats av ett utmanande makroekonomiskt läge samt effekterna av ökande digitalisering med minskad efterfrågan på brev som följd. Logistikmarknaden har under året karaktäriserats av kraftig konkurrens och effekterna av den ekonomiska utvecklingen.

Lars Idermark framhöll att PostNord har presterat väl under året, trots marknadsförut­sättningarna. Nettoomsättningen minskade men har stabiliserats i förhållande till utveck­lingen under de senast gångna åren. Rörelseresultatet minskade, men exklusive engångseffekter och de omfattande omstruktureringar som gjorts under året uppgick rörelsemarginalen till 4,0 procent.

- Det är, givet de komplicerade omständigheter som vi har haft och som präglar vårt företags tillvaro, ett tillfredställande resultat. Tre av fyra affärsområden redovisar förbättrade justerade rörelseresultat.

Lars Idermark redogjorde vidare för implementeringen av strategin Roadmap PostNord 2015, som har fortsatt enligt plan under året.

Lars Idermark framhöll att PostNord är starkt beroende av regulatoriska förutsättningar. Under senare år har tagits viktiga steg i många europeiska länder, däribland Danmark, för att anpassa omfattningen och inriktningen på samhällsomfattande posttjänster till marknadsförändringarna. Han konstaterade att detta behöver ske också i Sverige.

- Vi vill kunna erbjuda en effektiv och självfinansierad postservice även i framtiden. Att det regulatoriska ramverket utvecklas i samklang med förändringarna på marknaden är en förutsättning för detta.

I sitt anförande pekade Lars Idermark på att PostNord har genererat betydande kost­nadsminskningar under 2012, genom löpande anpassningar av verksamheten till lägre brevvolymnivåer och effektivisering av koncernens centrala administration. Fem större verksamheter har dessutom förvärvats. Etableringen av den nya terminalstrukturen i Sverige löper enligt plan. Koldioxidutsläppen har minskats och leveranskvaliteten har överlag förbättrats.

Lars Idermark framhöll också att de förändringar som genomförs i företaget, som inklu­derar omfattande investeringar och effektiviseringar, är viktiga för framtiden:  

- De förändringar som genomförs i verksamheten är nödvändiga. De skapar möjlig­heter till tillväxt och förbättrad lönsamhet i företaget. De stärker också förutsätt­ningarna för att PostNord ska kunna leverera fortsatt hög service och kvalitet på morgondagens marknader för kommunikation och logistik.

Lars Idermarks anförande på stämman kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på PostNords hemsida www.postnord.com.

Beslut fattade vid årsstämman

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas till aktieägarna med 0,0515 kronor per aktie, sammanlagt 103 miljoner kronor. Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande nyvaldes Jens Moberg. Stämman omvalde leda­möterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Jonas Iversen och Torben Janholt. Stäm­man beslutade nyvälja Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen samt Anitra Steen som styrelseledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade även att styrelse- eller kommittéarvode ej ska utgå till ledamot anställd i Regeringskansliet samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma nyvaldes revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor.

Fullständigt protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på PostNords hemsida www.postnord.com.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013.


Senast uppdaterad: 2013-04-18 14:52