Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-08-27 08:30

Delårsrapport januari-juni 2013: Förbättrad nettoomsättning – stark logistikutveckling

April-juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 757 (9 487) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -84 (-142) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -80 (-153) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 (472) MSEK.

Januari-juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 19 589 (19 480) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 249 (188) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 105 (55) MSEK.  
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 375 (763) MSEK.

Kommentar från K. B. Pedersen, tillförordnad VD och koncernchef

Till följd av tillväxt inom logistikaffären redovisade PostNord förbättrad nettoomsättning för det andra kvartalet 2013. Brevvolymerna minskade fortsatt, vilket ställer krav på ytterligare effektiviseringar i verksamheten och påkallar förändring av nationella postala regelverk. I Danmark har en politisk överenskommelse gjorts om en ny postlag, vilken väntas beslutas av Folketinget under hösten.

Koncernstrategin Roadmap PostNord 2015 syftar till att säkra uthållig lönsamhet inom Mail och till att utveckla koncernens position på logistikmarknaden. En viktig del av Roadmap PostNord 2015 är de effektiviseringar och anpassningar av verksamheten som genomförs för att långsiktigt möta strukturella marknadsförändringar, framförallt konkurrensen från digitala alternativ till brev. För att kunna nå målet att reducera underliggande kostnadsmassa med cirka en miljard SEK under 2013 genomförs nu ytterligare kostnadsminskningar.

Perioden april-juni är normalt ett resultatmässigt svagt kvartal, men rörelseresultatet förbättrades mot föregående år. Integrationen av förvärvade verksamheter har genomförts tillfredsställande. De utvecklas sammantaget väl och har lämnat ett positivt marginalbidrag till koncernen i kvartalet.

Nettoomsättningen för Mail minskade till följd av fortsatta intäktsminskningar i Breve Danmark. Rörelseresultatet förbättrades trots avsättningar för avveckling av terminaler i Meddelande Sverige. Brevvolymerna minskar fortsatt i Sverige och Danmark, i enlighet med förväntan. Vi genomför genomgripande insatser för att anpassa verksamheten till lägre volymnivåer, men detta kommer på sikt inte att vara tillräckligt för att säkra tillfredställande lönsamhet och god postservice. Brevvolymutvecklingen måste mötas av åtgärder för att harmonisera de nationella postala regelverken med de dramatiska förändringarna i efterfrågan. I Danmark ställer sig nu en bred politisk majoritet bakom förändringar i postlagen för att ytterligare anpassa kraven på postservicen till marknadsutvecklingen. En översyn är nödvändig även i Sverige.

PostNord fortsätter att utveckla logistikverksamheten i enlighet med strategin att växa under lönsamhet. Affärsområde Logistik står nu för en tredjedel av koncernens nettoomsättning. Nettoomsättningen ökade med 19 procent i kvartalet och med 6 procent organiskt. Rörelsemarginalen förbättrades. De nu slutförda förvärven av Nordisk Kyl Logistik AB och Transbothnia AB kompletterar den befintliga logistikverksamheten i Sverige och stärker ytterligare vår position på den växande nordiska logistikmarknaden.

E-handelstillväxten medför ökade intäkter från distribution av varor, inom såväl Logistik som Mail. Bland annat ökade koncernens B2C-paketvolymer med 10 procent i kvartalet. Vi ser dessutom tendenser till en stabilisering av den danska paketverksamheten, som sedan årsskiftet ingår i affärsområde Breve Danmark.

Strålfors största marknad har utvecklats svagare än förväntan i kvartalet och affärsområdet gör också avsättningar för centralisering av verksamhet till Ljungby i Sverige. Både nettoomsättning och rörelseresultat minskade.

Som meddelats tillträder Håkan Ericsson som VD och koncernchef för PostNord den 1 oktober 2013. Han har en gedigen erfarenhet från logistik- och servicebranscherna i Norden och internationellt.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2013-08-27 08:30