Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-05-15 08:30

Delårsrapport januari-mars 2013: Sammantaget stabil utveckling - vägen framåt tydlig

Januari-mars 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 832 (9 993) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 333 (330) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 185 (208) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 404 (271) MSEK.


VD och koncernchef Lars Idermarks kommentar

PostNord uppvisade en stabil nettoomsättning för årets första kvartal, exklusive valutaeffekter. Detta i en marknad med fortsatt minskande brevvolymer och i jämförelse med det första kvartalet 2012 som innehöll fler arbetsdagar. Förvärvade verksamheter bidrog till nettoomsättningen med 471 MSEK.

Kostnaderna minskade med 5 procent exklusive förvärv och valutaeffekter. Rörelseresultatet uppgick till 333 MSEK och tre av fyra affärsområden redovisade förbättrade rörelseresultat. Resultatet påverkades av fortsatta, om än minskade omstruktureringskostnader. Resultatet för kvartalet såväl som jämförelseperioden påverkades också av effekter av förändrade redovisningsregler. Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent och kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades.

Nettoomsättningen för Mail minskade med 8 procent och rörelsemarginalen till 4,1 procent. Förändringen speglade framförallt utvecklingen i Breve Danmark vars kraftiga brevvolymfall inte har kunnat mötas med kostnadsminskningar i tillräcklig utsträckning i kvartalet. I den svenska brevverksamheten förbättrades dock rörelseresultatet något till följd av effektiviseringar och genomförda anpassningar till minskande brevvolymer. De dramatiska brevvolymfallen i Danmark, men även i Sverige, är förväntade. De understryker betydelsen av att anpassningar görs av de nationella postmarknadernas regelverk i förhållande till de förändrade marknadsförutsättningarna.

Vi fortsätter att växa inom Logistik, såväl organiskt som genom förvärv. Nettoomsättningen ökade med 16 procent i kvartalet och med drygt 2 procent exklusive förvärv och valutaeffekter. Rörelseresultatet förbättrades något och rörelsemarginalen var stabil. Förvärven av logistikverksamheter under 2012 och inledningen av 2013 bidrog till nettoomsättningen med 383 MSEK i kvartalet. I april månad tecknade vi även avtal om att förvärva företagen Nordisk Kyl Logistik och Transbothnia av Bilfrakt Bothnia AB. De senare förvärven breddar ytterligare vår marknadsnärvaro inom styckegods, partigods och termotransporter i Sverige och stärker vårt erbjudande inom dagligvaru- och industrilogistik.

Vi drar fortsatt nytta av förändrade konsumtionsmönster för handeln. Tillväxten för e-handeln bidrog till en ökning av varuförsändelser. Sammantaget ökade volymerna för B2C-paket, varubrev och maxibrev med 7 procent i kvartalet.

Strålfors har vänt förlusten från det första kvartalet föregående år till en vinst och redovisade en rörelsemarginal om 2,6 procent. Medan affärsområdets lönsamhet successivt förbättras fokuserar Strålfors nu på att generera lönsam tillväxt i verksamheten.

För PostNord är vägen framåt tydlig. Vi fortsätter genomföra vår strategi, Roadmap PostNord 2015, för att säkra uthållig lönsamhet inom Mail och utveckla vår position på logistikmarknaden. En viktig del av denna strategi är kontinuerliga effektiviseringar av verksamheten. Dels genomförs nya insatser för att ytterligare effektivisera koncernens administration. Dels fortgår den genomgripande och pågående anpassningen av affärsverksamheten i förhållande till brevvolymutvecklingen. Under 2013 kommer dessa två insatsområden sammantaget att minska vår underliggande kostnadsmassa med cirka 1 miljard SEK.

Arbetet fortgår även med omfattande investeringar i produktionsanläggningar och -system inom Mail för att skapa förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet samt minskade koldioxidutsläpp. Vi fullföljer också vår expansionsplan inom logistik genom fortsatt breddning av vårt erbjudande och vår marknadsnärvaro i Norden.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2013-05-15 08:30