Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-02-21 08:30

Bokslutskommuniké 2013: Takten i effektiviseringar och tjänsteutveckling behöver öka

OKTOBER-DECEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 638 (10 481) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 180 (158) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 33 (69) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 650 (1 386) MSEK.

JANUARI-DECEMBER 2013  

  • Nettoomsättningen uppgick till 39 533 (38 920) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 676 (511) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 322 (247) MSEK.  
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 662 (1 825) MSEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 128,8 (103) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson, VD och koncernchef

PostNord redovisade ett förbättrat resultat för 2013. Nettoomsättningen ökade med 3 procent exklusive valutaeffekter. Rörelseresultatet stärktes. Vi befinner oss i en fas av betydande förändring. De stora omställningar vi genomför syftar till att säkra lönsamheten inom Mail, utveckla vår logistikverksamhet och tillvarata möjligheter på marknader under kraftig förändring.

Koncernens redovisade nettoomsättning ökade med 1 procent under det fjärde kvartalet och med 2 procent under helåret 2013, jämfört med samma perioder föregående år. Ökningen förklaras främst av förvärv samt organisk tillväxt i logistikverksamheten till följd av fortsatt stark e-handelsutveckling. Fortsatt minskade brevvolymer dämpade omsättningsökningen.

Vi fortsätter växa inom logistik. Under året har vi förvärvat ytterligare verksamhet som stärker vår position i Norden, bland annat inom termotransporter. Den organiska tillväxten drivs framförallt av e-handelsutvecklingen med kraftig volymtillväxt för B2C-paket. Ökad efterfrågan på outsourcingtjänster påverkar också tillväxten. Vi kommer att möta tilltagande prispress och fallande marginaler med fortsatta och ökande effektiviseringar för att stärka affärsområdets lönsamhet.

Digitalisering och substitution till andra kommunikationsmedel har satt fortsatt press på resultatet för affärsområdena inom Mail. Vi har genomfört genomgripande effektiviseringsåtgärder för att möta utvecklingen. I det fjärde kvartalet visade affärsområde Breve Danmark visserligen en begränsad lönsamhet men verksamheten är fortsatt utmanad av den omfattande digitaliseringen i marknaden. Vi välkomnar den nya postlag som antogs av Folketinget den 18 februari i år. Den möjliggör ytterligare marknadsanpassning av verksamheten. Affärsområde Meddelande Sverige redovisar ökande e-handelsrelaterade volymer samt ett stabilt underliggande rörelseresultat för båda perioderna, trots minskande brevvolymer totalt sett. Strålfors redovisade ett förbättrat rörelseresultat för såväl kvartal som helår.

Som förväntat redovisade PostNord som helhet ett förbättrat rörelseresultat för helåret. Rörelsemarginalen ökade till 1,7 procent för båda perioderna till följd av ökad nettoomsättning, fortsatta effektiviseringar i verksamheten och lägre omstruktureringskostnader. Likafullt är det en otillfredsställande resultatnivå. Lönsamheten är för svag i samtliga affärsområden och koncernens intjäning är inte tillräcklig. Takten i genomförandet av effektiviseringar och tjänsteutveckling måste öka genomgående i koncernen. Ytterligare strukturella grepp genomförs nu för att PostNord ska kunna möta en utmanande marknadsutveckling och skapa ökat finansiellt värde.

Under slutet av 2013 och inledningen av innevarande år har vi vidareutvecklat koncernens strategi och riktning framåt. Vi fortsätter genomföra det viktiga omställningsarbetet med produktionsutveckling och effektiviseringar inom Mail, för att säkra lönsamhet inom detta område trots minskande brevvolymer. Logistikverksamheten ska fortsätta växa och lönsamheten ska förbättras. Tillväxten ska i första hand ske organiskt och med målsättningen att bli ledande logistikpartner i Norden. Strålfors lönsamhet ska förbättras.

Vi har redan idag en stark position som den ledande partnern till e-handeln i Norden och vi kommer framgent att fokusera än mer på utveckling av vårt tjänsteerbjudande inom området. Vi kan kapitalisera ytterligare på vår unika struktur och räckvidd i regionen. Denna struktur ger oss också möjligheter att vidareutveckla attraktiva erbjudanden för olika former av hemleveranser och annan servicelogistik.

Vi fortsätter arbetet med att stärka vår konkurrenskraft genom att minska kostnader och öka andelen rörliga kostnader. Vi förändrar även vår organisation för att skapa ökad tydlighet mot kund, ökat fokus på e-handel samt större potential till samordningsvinster i verksamheten. Vi gör dessutom en förändring av varumärkesstrukturen, innebärande en tydligare position för varumärket PostNord och större enhetlighet i mötet med våra kunder.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-02-21 08:30