Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-08-26 08:30

Delårsrapport april-juni 2014: Fortsatt fokus på kundanpassade lösningar och kostnadseffektivitet

April-juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 816 (9 757) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -30 (-90) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -76 (-86) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 120 (-50) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson, VD och koncernchef

PostNord redovisade ett något bättre rörelseresultat för andra kvartalet jämfört med samma kvartal 2013. Rörelseresultatet innebär dock en mindre förlust vilket främst förklaras av omstruktureringskostnader. Marknaderna präglas av fortsatt kraftiga minskningar av brevvolymerna och fortsatt hård konkurrens inom logistikverksamheten.

Från 1 april verkar PostNord i ny organisationsstruktur. Förändringsarbetet fortskrider väl med såväl kostnadseffektiviseringar och besparingsåtgärder som utveckling av kundanpassade helhetslösningar inom framförallt logistikaffären.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 9 816 MSEK, en ökning med 1 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras främst av förvärv inom logistikverksamheten. Brevmarknaden fortsatte att minska till följd av konkurrensen från digitaliseringen. Koncernens totala brevvolymer minskade med 3 % jämfört med andra kvartalet 2013, varav 10 % i Danmark och 1 % i Sverige. Under kvartalet påverkades brevvolymerna positivt av utsändningar relaterade till EU-valet i maj. För första halvåret är motsvarande siffror en minskning med 5 % för koncernen, varav 11 % i Danmark och 3 % i Sverige.

Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -30 (-90) MSEK. Resultatet förklaras av de kraftigt fallande brevvolymerna och fortsatt hård konkurrens inom logistikverksamheten samt omstruktureringskostnader. Kostnadsbesparingarna från vårens omställningsprogram kommer få full effekt först i början av andra halvåret. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 120 (-50) MSEK, vilket påverkades positivt av ett förbättrat rörelsekapital.

Lönsamheten är fortsatt otillfredsställande och ytterligare besparingsåtgärder är nödvändiga för att förbättra intjäningsförmågan och skapa ökat finansiellt värde. För att lyckas är det även viktigt att de postspecifika regelverken anpassas till kundernas förändrade efterfrågan. Vi välkomnade den nya postlagen i Danmark i början av året och för en aktiv dialog i Sverige för att uppnå erforderlig anpassning av det svenska postala regelverket som säkerställer att en samhällsomfattande postservice långsiktigt skall kunna upprätthållas under rimliga ekonomiska villkor, trots fortsatt minskade brevvolymer. Detta är även nödvändigt för att kunna uppnå våra ambitiösa miljömål.

Vår nya organisationsstruktur ger förutsättningar för en integrerad produktionsverksamhet i respektive land, vilket leder till bättre kundanpassade tjänsteutbud. Tillsammans med den utvecklade varumärkesstrukturen, med fokus på ett koncerngemensamt varumärke, ökar vi tydligheten mot kund av PostNord som en ledande nordisk aktör med ett geografiskt konkurrenskraftigt helhetserbjudande.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2014, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-08-26 08:30