Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-10-29 08:30

Delårsrapport januari-september 2014: Fokus på tjänsteerbjudanden och kostnadseffektivitet fortgår

Juli-september 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 535 (9 306) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 345 (242) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 232 (179) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -271 (-363) MSEK.

Januari-september 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 350 (28 895) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 421 (482) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 256 (275) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -620 (12) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson, VD och koncernchef

Positiv tillväxt inom e-handeln, men fortsatt kraftiga minskningar av brevvolymerna och fortsatt hård konkurrens på logistikmarknaden. Ytterligare besparingsprogram initieras.

Koncernens totala brevvolymer minskade med 4 % jämfört med tredje kvartalet 2013, varav 6 % i Danmark och 3 % i Sverige. Under kvartalet påverkades brevvolymerna positivt av utsändningar relaterade till personliga hälsokort i Danmark och allmänna valen i Sverige. Hittills i år är motsvarande siffror en minskning med 4 % för koncernen, varav 10 % i Danmark och 3 % i Sverige.

Koncernens rörelseresultat förbättrades under kvartalet och uppgick till 345 (242) MSEK som resultat av vidtagna åtgärder. Nivån på lönsamheten är dock fortsatt otillfredsställande och som tidigare kommunicerats är ytterligare omstruktureringsåtgärder nödvändiga. Ett förstärkt besparingsprogram om cirka 500 MSEK årlig besparing initieras, vilket kommer att minska antalet anställda med 700-800 personer inom administration och övriga supportfunktioner. Programmet ska genomföras från och med fjärde kvartalet 2014, då omställningskostnader kommer att definieras och avsättas. Utöver detta arbetar vi med att verifiera ytterligare åtgärder, framförallt inom produktionen, för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.

Vårt arbete med kundanpassade lösningar framskrider väl. Inom vår satsning på utveckling av logistikaffären har vi fortsatt sett framgångar med vårt koncept. Under kvartalet har vi skrivit avtal med till exempel CDON för samordning av deras lager- och distributionsverksamhet, samt med Stadium inom tredjepartslogistik (TPL) och inom tyngre logistikverksamheten har avtal skrivits med Spendrups.

I september togs vår nya terminal i Rosersberg i drift. Det är en av världens modernaste terminaler. Vid byggandet av terminalen har stor hänsyn tagits till att begränsa miljö- och klimateffekterna, bland annat förses delar av terminalens energiförsörjning genom en solcellsanläggning. Volymer kommer att flyttas över stegvis under 2014 och 2015.

Vår integrerade produktionsverksamhet kommer att medföra ökad kostnadseffektivitet och ett mer kundanpassat tjänsteutbud, som ökar vår tydlighet och konkurrenskraft.

Viktiga händelser juli-september

Extra bolagsstämma 2014
Vid en extra bolagsstämma den 25 augusti 2014 beslutades att fusionera PostNord Logistics AB med Posten Meddelande AB som i samband därmed byter namn till PostNord Sverige AB. Fusionen genomförs för att förenkla koncernens legala struktur och avser genomföras per årsskiftet.

Viktiga händelser efter rapportperioden

Besparingsprogram
PostNord initierar ett förstärkt besparingsprogram med cirka 500 MSEK i årlig besparing, vilket kommer att minska antalet anställda med 700-800 personer, varav merparten i Danmark, inom administration och övriga supportfunktioner. Programmet ska genomföras från och med fjärde kvartalet 2014, då omställningskostnader kommer att definieras och avsättas.

Analys av förutsättningar för en eventuell avyttring av verksamheten Strålfors
PostNord har beslutat analysera förutsättningarna för en eventuell avyttring av verksamheten i Strålfors. PostNord genomför en omfattande omställning som kräver ledningsfokus och finansiella resurser. En avyttring av Strålfors skulle frigöra kapital och ge PostNord förutsättningar att ytterligare fokusera på beslutad strategisk inriktning. För Strålfors del skulle en förändrad ägarsituation eventuellt medföra bättre möjligheter att fullt ut kunna delta i den dynamiska utvecklingen på den nordeuropeiska kommunikationsmarknaden.

Förändringar i PostNords ledningsgrupp, Group Executive Team
Knud B. Pedersen har beslutat sig för att vid årsskiftet lämna befattningen som vice koncernchef och vice verkställande direktör i PostNord AB med pension. Knud B. Pedersen lämnar samtidigt uppgiften som administrerande direktör för Post Danmark A/S. Efter årsskiftet kommer Knud B. Pedersen att verka som rådgivare till PostNords koncernchef.

Den legala och den operativa strukturen i Danmark kommer att vid årsskiftet läggas samman då chefen för PostNord Danmark, Henning Christensen, även blir administrerande direktör för Post Danmark A/S.

Från och med årsskiftet kommer koncernfunktion Juridik att rapportera till koncernchefen. Tillträdande chefsjuristen Kristina Lilja blir medlem i Group Executive Team.

I och med att en analys av förutsättningar för en eventuell avyttring av verksamheten Strålfors kommer att genomföras utgår från och med idag VD för Strålfors, Per Samuelsson, ur Group Executive Team.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2014, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-10-29 08:30