Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-07-18 08:29

Kallelse till extra bolagsstämma i PostNord AB (publ)

Härmed kallas till extra bolagsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640).

Tid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 09.30

Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 augusti 2014.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 augusti 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om omregistreringen.

Övriga

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till bolaget, närvara vid den extra bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Stämman är vidare öppen för allmänheten.

Anmälan om närvaro görs med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail till ir@postnord.com och ska vara bolaget tillhanda senast fem dagar före stämman, det vill säga tisdagen den 19 augusti 2014. Vänligen tag med legitimationshandling.

Förslag till dagordning

1.     Öppnande av stämman

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av en eller två justerare

5.     Godkännande av dagordningen

6.     Beslut om närvarorätt för utomstående

7.     Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8.     Beslut att godkänna beslut att fusionera Posten Meddelande AB och PostNord Logistics AB

9.     Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2.     Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår styrelsens ordförande Jens Moberg som ordförande vid stämman.

8.      Beslut att godkänna beslut att fusionera Posten Meddelande AB och PostNord Logistics AB

Förslagets huvudsakliga innehåll:

Bolagsstämman föreslås fatta beslut att godkänna att PostNord Logistics AB fusioneras med Posten Meddelande AB, som i samband därmed byter namn till PostNord Sverige AB. Fusionen ska ske genom absorption av PostNord Logistics AB som går upp i Posten Meddelande AB. Det innebär att PostNord Logistics ABs tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter överförs till Posten Meddelande AB varefter PostNord Logistics AB upphör att existera.

Övrig information

Denna kallelse och fullständigt förslag till beslut hålls tillgängligt hos bolaget från och med den 18 juli 2014. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com.

_______________

Solna i juli 2014

PostNord AB (publ)

STYRELSEN

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014, 08.29 CET


Senast uppdaterad: 2014-07-18 08:29