Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-04-23 16:55

PostNord årsstämma 2014

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 23 april 2014. Stämman beslutade bland annat om omval av Jens Moberg som styrelseordförande, om utdelning av 128,8 MSEK till ägarna samt om ekonomiska mål.

I sitt stämmoanförande redogjorde VD och koncernchef Håkan Ericsson bland annat för koncernens förutsättningar och prioriteringar för tiden framåt. Han konstaterade vidare att när koncernens prioriteringar genomarbetats att det stått allt mer klart att PostNord hade en organisationsmodell som inte var optimal och som innebar en del suboptimeringar och att koncernen inte mötte kunderna med ett samlat erbjudande. Därför infördes från den 31 mars en ny organisationsstruktur med landsenheter som ansvarar för produktion och försäljning i respektive land. Samtidigt läggs produkt- och tjänsteägande i två nya affärsområden, Mail & Communication och Logistics. Affärsområdena kommer att ha ansvaret för att utveckla och paketera attraktiva erbjudanden över hela koncernens verksamhet. I och med att den nya organisationen trädde i kraft per den 31 mars har ett effektivare arbetssätt införts med bland annat färre chefsled och mindre administration. En strategisk koncernenhet för e-handel har samtidigt etablerats för att ytterligare fokusera och kraftsamla kring koncernens erbjudanden för detta tillväxtområde.

PostNord AB (publ) ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Michael Birch, Selskabsdirektör vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Christine Leandersson, Departementssekreterare vid Finansdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2013 för PostNord AB samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas till aktieägarna med 0,0644 kronor per aktie, sammanlagt 128,8 MSEK.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade även att styrelse- eller kommittéarvode ej ska utgå till ledamot anställd i Regeringskansliet samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes Jens Moberg. Stämman omvalde leda­möterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt och Anitra Steen. Stäm­man beslutade välja Magnus Skåninger som ny styrelseledamot. Magnus är departementsråd och enhetschef för Enheten för statlig bolagsförvaltning vid Finansdepartementet, Sverige.

Vidare beslutade stämman omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma.

Årsstämman beslutade att följande ekonomiska mål:

Kapitalstrukturmål: Nettoskuldsättningsgrad i intervallet 10-50 procent. Nettoskuldsättningsgrad definieras som nettoskuld dividerat med eget kapital.

Lönsamhetsmål: Avkastning på operativt kapital på 10,5 procent.
Avkastning på operativt kapital definieras som rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Utdelningspolicy: Utdelning i intervallet 40-60 procent av årets resultat där 50 procent utgör normen.

Utdelningen ska vara försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Ordinarie utdelning ska ligga i intervallet 40-60 procent av årets resultat efter skatt där 50 procent utgör normen. Utdelning görs under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter utdelning inte överstiger 50 procent.

De ekonomiska målen är långsiktiga och utvärderas över en period på tre till fem år. Förändringar i marknadsförutsättningarna eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen.

Fullständigt protokoll från stämman samt VD och koncernchefen Håkan Ericssons anförande kommer att finnas tillgängligt på www.postnord.com.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014.


Senast uppdaterad: 2014-04-23 16:55