Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-08-13 08:30

Delårsrapport januari-juni 2015: Fortsatt fokus på tjänsteerbjudanden och långsiktig lönsamhet

APRIL-JUNI 2015

 • Nettoomsättning 9 666 (9 816) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 33 (-30) MSEK.
 • Jämförelsestörande post netto 470 (0) MSEK från en reavinst och en nedskrivning.
 • Rörelseresultat 503 (-30) MSEK.
 • Periodens resultat 390 (-76) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -127 (120) MSEK.

JANUARI-JUNI 2015

 • Nettoomsättning 19 699 (19 815) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 345 (76) MSEK.
 • Jämförelsestörande post netto 470 (0) MSEK i andra kvartalet från en reavinst och en nedskrivning
 • Rörelseresultat 815 (76) MSEK.
 • Periodens resultat 593 (24) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 013 (-349) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef
E-handeln visar stark tillväxt, medan brevvolymerna präglas av fortsatt fall, framförallt i Danmark. Genomförda effektiviseringsåtgärder ger förbättrat resultat.

PostNord har under kvartalet tecknat ett flertal större kontrakt inom paketdistribution, både inom B2B och B2C, samt ett betydande kontrakt med COOP i Danmark avseende distribution av direktreklam. Cirka en tredjedel av de nya avtal som vi tecknar är inom e-handelsegmentet, vilket fortsätter att växa kraftigt och B2C paketvolymerna ökade med 17 % under kvartalet.

Under kvartalet utökade PostNord det strategiska samarbetet med det internationella nätverket DPDgroup som är den näst största tjänsteleverantören på den europeiska paketmarknaden. Kärnan i det utökade samarbetet är en kraftfull B2C-strategi, som bland annat kommer att knyta ihop PostNords och DPDgroups distributionsnät, vilket kommer att skapa ett harmoniserat system med serviceställen på 26 000 platser i Europa.

PostNord slöt avtal om att förvärva Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) i Finland. Genom affären stärker PostNord Finland sin ställning inom logistiklösningar.

Till följd av den fortsatta digitaliseringen visade brevvolymerna en fortsatt nedgång, framförallt i Danmark. Totalt minskade brevvolymerna med 9 % i kvartalet, varav 15 % i Danmark och 7 % i Sverige. Det är nödvändigt att förändringar i de postregulatoriska regelverken utgår från kundernas kontinuerligt förändrade behov för att en samhällsomfattande postservice långsiktigt ska kunna upprätthållas under rimliga ekonomiska villkor.

I slutet av april meddelades EU-domstolens dom att posttjänster som inte omfattas av individuellt förhandlade avtal skall vara momsfria. PostNord avvaktar nu pågående anpassningar av den svenska momslagstiftningen. För PostNord kan detta komma att medföra kostnadsökning genom minskad avdragsrätt för ingående moms.

Koncernens justerade rörelseresultat i andra kvartalet uppgick till 33 (-30) MSEK. För första halvåret uppgick koncernens justerade rörelseresultat till 345 (76) MSEK. Resultatet är justerat för en reavinst och nedskrivning om netto 470 (0) MSEK. Det omställningsarbete vi genomfört ger avsedd effekt på resultatet.

Med snabbt fallande brevvolymer möter vi stora utmaningar. Samtidigt stärker vi vår position som en ledande logistikaktör. Kontinuerliga effektiviseringar och anpassningar är dock nödvändiga för att säkerställa långsiktig lönsamhet. Med ett stort kundfokus levererar vi enligt våra löften.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2015, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2015-08-13 08:30