Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-04-30 08:30

Delårsrapport januari-mars 2015: Säkerställande av långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft

Januari-mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 033 (9 999) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 312 (106) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 203 (100) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 140 (-469) MSEK.


Kommentar från Håkan Ericsson, VD och koncernchef

Marknaden präglas av fortsatt fall i brevaffären, framförallt i Danmark, medan e-handeln visar stark tillväxt. Åtgärdsprogrammet med reduktion av knappt 800 tjänster inom administrationen är nu genomfört.

Vi har under kvartalet skrivit ett flertal betydande kontrakt inom servicelogistik med hemleveranser av matvaror, tvätt och andra konsumentvaror samt även nya kontrakt avseende paketleveranser. E-handelssegmentet fortsätter att växa kraftigt och B2C paketvolymerna ökade med 21 % under kvartalet jämfört med föregående år. Till följd av den fortsatta digitaliseringen visade brevvolymerna en fortsatt nedgång, framförallt i Danmark. Totalt minskade brevvolymerna med
7 % jämfört med första kvartalet 2014, varav 15 % i Danmark och 5 % i Sverige.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 312 (106) MSEK i första kvartalet. De slutförda omställningsarbetena ger resultat, men då brevvolymerna fortsätter att falla är kontinuerliga effektiviseringar, i såväl produktionen som administrationen, nödvändiga. Inom ramen för vårt kapitaleffektiviseringsprogram har vi slutit avtal om att avyttra en fastighet i centrala Köpenhamn till en köpeskilling om 925 MDKK. Tillträde sker i slutet av andra kvartalet. Kontoret kommer att flyttas till hyrda lokaler i Köpenhamns närområde.

I slutet av april kom EU-domstolens dom i målet där EU-kommissionen stämt svenska staten för att inte följa EU:s momsbestämmelser avseende posttjänster. Domen gick i EU-kommissionens favör vilket innebär att sådana posttjänster som inte omfattas av individuellt förhandlade avtal skall vara momsfria. PostNord avvaktar förändringar i den svenska momslagstiftningen.

I Danmark pågår en planerad översyn av den nationella postregleringen. I Sverige har en särskild postlagsutredning aviserats. Det är nödvändigt att förändringar i de postregulatoriska regelverken utgår från de kontinuerligt förändrade behoven hos kunderna, främst till följd av digitaliseringen och den ökande e-handeln, och därmed styrs av uthålligt ekonomiska förutsättningar.

Kvartalets resultat visar att vi är på rätt väg, men med fortsatt nedgång inom brevvolymerna krävs fortsatt arbete med omställningar samt att skapa rätta förutsättningar för att bygga ett starkare och ett mer integrerat PostNord. Vi ska se till att vi levererar enligt våra löften.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2015-04-30 08:30