Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-10-28 08:30

Delårsrapport januari-september 2015: Fortsatt på rätt väg men i en ännu mer utmanande omvärld

Juli-september 2015

 • Nettoomsättning 9 218 (9 535) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 81 (345) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto 48 (0) MSEK.
 • Rörelseresultat 33 (345) MSEK.
 • Periodens resultat 22 (232) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -264 (-271) MSEK.

Januari-september 2015

 • Nettoomsättning 28 917 (29 350) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 426 (421) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto 422 (0) MSEK.
 • Rörelseresultat 848 (421) MSEK.
 • Periodens resultat 615 (256) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 749 (-620) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef
E-handeln på den nordiska marknaden visar stark tillväxt. Digitaliseringstakten i Danmark har under kvartalet varit rekordhög med kraftigt minskade brevvolymer som följd. Fortsatta anpassningar inom många områden krävs för att säkerställa den långsiktiga lönsamheten.

Till följd av den fortsatta digitaliseringen visade brevvolymerna en fortsatt nedgång, framförallt i Danmark. Totalt minskade brevvolymerna med 11 % i kvartalet, varav 23 % i Danmark och 7 % i Sverige. Hittills i år har brevvolymerna minskat med 9 %, varav 18 % i Danmark och 6 % i Sverige. Det innebär att nedgången har accelererat ytterligare i Danmark och nu kvarstår endast 18 % av A-brevsvolymerna jämfört med toppåret 1999. Det är därför nödvändigt att förändringar i de postregulatoriska regelverken genomförs så snabbt som möjligt samt att regelverken blir tillräckligt flexibla för att möjliggöra nödvändiga framtida anpassningar utifrån kundernas kontinuerligt förändrade behov. Det är en förutsättning för att en samhällsomfattande postservice långsiktigt ska kunna upprätthållas under rimliga ekonomiska villkor.

Den svenska regeringen fastställde i augusti direktiv till en postlagsutredning samt förordnade en särskild utredare för att se över postregleringen. Avsikten är att utredaren skall lämna sitt slutbetänkande senast 31 maj 2016. Vi välkomnar denna utredning. I Danmark har kundernas efterfrågan medfört att volymerna flyttats från A-brev till B-brev, vilket innebär att A-brevet i praktiken blivit mer av en expresstjänst. För att uppnå rimliga ekonomiska förutsättningar för denna snabbare befordringsform har en kraftig prishöjning på A-breven aviserats.

Koncernens justerade rörelseresultat i tredje kvartalet uppgick till 81 (345) MSEK. Kvartalets resultat är justerat för jämförelsestörande poster om totalt 48 (0) MSEK. Försämringen mot föregående år beror främst på kraftigt vikande brevintäkter i Danmark samt att aktiviteten i den norska ekonomin har gått ned med minskade logistikvolymer som följd.

PostNord fortsätter att ta initiativ som ledare av E-handelslogistik. I september arrangerade PostNord E-handelsforum 2015 i Sverige. Ett forum där cirka 550 detaljhandelskunder, e-handelskunder och leverantörer deltog. På temat konsumentmakt och ökad internationell konkurrens inom e-handel kan konstateras att PostNord har en ledande insikt i den nordiska e-handelsbranschen. E-handelssegmentet fortsätter att växa kraftigt och B2C paketvolymerna ökade med 13 % under kvartalet.

Efter en noggrann utvärdering av en eventuell avyttring av Strålfors har PostNord beslutat att behålla Strålfors inom koncernen. Strålfors digitala och fysiska kommunikationsaffär kommer att integreras närmare koncernens kommunikationsprodukter för att bredda kunderbjudandet och förbättra konkurrenskraften. Ett nytt affärsområde – Communication Services – kommer att skapas baserat på affärsområdet Mail & Communication och Strålfors tjänsteutvecklingsverksamhet.

Vi är på rätt väg och stärker vår position som en ledande kommunikations- och logistikaktör, men med snabbt fallande brevvolymer möter vi stora utmaningar. Fortsatt kapacitetsanpassning, kostnadseffektivisering och produktutveckling är därför nödvändiga för att säkerställa långsiktig lönsamhet. Med ett stort kundfokus levererar vi enligt våra löften.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2015, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2015-10-28 08:30