Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-03-25 11:56

Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640).

Tid: Torsdagen den 23 april 2015, kl. 11.00

Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2015.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 17 april 2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om omregistreringen.

Övriga

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till bolaget, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Stämman är vidare öppen för allmänheten efter anmälan.

Anmälan om närvaro görs med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail till ir@postnord.com och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, det vill säga torsdagen den 16 april 2015. Vänligen tag med legitimationshandling.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1524 905 971 A-aktier och 475 094 030 B-aktier motsvarande sammanlagt 1 572 415 374 röster.

Förslag till dagordning

1.     Öppnande av stämman

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av en eller två justerare

5.     Godkännande av dagordningen

6.     Beslut om närvarorätt för utomstående

7.     Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8.     Framläggande av

        a)  årsredovisningen och revisionsberättelsen,

        b)  hållbarhetsredovisningen och

        c)   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9.     Redogörelse för det gångna årets arbete

        a)  anförande av styrelsens ordförande,

        b)  anförande av verkställande direktören, och

        c)   anförande av bolagets revisor

10.   Beslut om

        a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

        b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och

        c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

11.   Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

        a)  muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i PostNord AB med dotterföretag,

        b)  styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i PostNord AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt

        c)   framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

12.   Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

13.   Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

14.   Beslut om arvoden till styrelseledamöter, kommittéledamöter och revisorer

15.   Beslut om antal styrelseledamöter

16.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

17.   Beslut om antal revisorer

18.   Val av revisorer

19.   Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2.     Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår advokat Klaes Edhall som ordförande vid stämman.

10b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 630 378 067 kronor, överförs till ny räkning.

12.   Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 23 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till i huvudsak oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Förslagets huvudsakliga innehåll:

  1. Riktlinjerna ska utgå från svenska regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” från den 20 april 2009.
  1. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda, vilket den verkställande direktören årligen ska redovisa för styrelsen.
  1. För koncernchefen och andra ledande befattningshavare i PostNord AB som är anställda i Sverige tecknas individuella premiebestämda pensionsavtal där avgiften uppgår till högst 30 procent av den fasta månadslönen. Erforderliga försäkringar tecknas inom ramen för denna avgift.

Pensionsåldern är för närvarande 62 eller 65 år. Vid framtida rekrytering ska den vara 65 år.

För ledande befattningshavare som är anställda i Danmark och Norge tillämpas fullt ut premiebaserade pensioner och pensionsåldern ska vara i enlighet med respektive lands riktlinjer och praxis.

13-18. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelse ledamöter, styrelseordförande och revisorer mm

Arvoden

Arvode till styrelsen föreslås utgå per år enligt följande:

Styrelsens ordförande: 600 000 kronor

Styrelseledamot: 250 000 kronor

Arvode föreslås inte utgå till styrelseledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet.

Arvode föreslås utgå till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (44 500 kronor).

Kommittéarvodering föreslås utgå enligt följande:

Revisionskommitténs ordförande: 62 500 kronor

Revisionskommittéledamot: 50 000 kronor

Ersättningskommitténs ordförande: 37 500 kronor

Ersättningskommittéledamot: 25 000 kronor

Arvode föreslås inte utgå till kommittéledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Magnus Skåninger, Jens Moberg och Anitra Steen.

Till styrelsens ordförande föreslås Jens Moberg.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 2 april 2015. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

_______________

Solna i mars 2015

PostNord AB (publ)

STYRELSEN

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2015, 08.30 CET


Senast uppdaterad: 2015-03-25 11:56