Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2016-02-10 08:30

Bokslutskommuniké 2015: Hög förändringstakt i en utmanande omvärld

Oktober-december 2015

 • Nettoomsättning 10 434 (10 600) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 501 (440) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto 785 (510) MSEK.
 • Rörelseresultat -284 (-70) MSEK.
 • Periodens resultat -337 (-80) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,17 (-0,04) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 921 (1 290) MSEK.

Januari-december 2015

 • Nettoomsättning 39 351 (39 950) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 927 (861) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto 363 (510) MSEK.
 • Rörelseresultat 564 (351) MSEK.
 • Periodens resultat 278 (176) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,14 (0,09) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 670 (670) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef

E-handeln slog rekord inför julen och PostNords B2C paketvolymer ökade delvis som en följd av detta med 17 % under kvartalet. Samtidigt är digitaliseringstakten i Danmark fortsatt stor med kraftigt minskade brevvolymer som följd. Omställningar genomförs med oförminskad styrka i hela verksamheten för att säkerställa den långsiktiga lönsamheten och konkurrenskraften.

Julens e-handel slog på nytt rekord. Cirka en tredjedel av nya avtal är inom e-handelsegmentet. Vi har under kvartalet även tecknat ett antal nya betydande avtal inom framförallt tyngre logistik. Logistikverksamheten visade fortsatt tillväxt med ökade paketvolymer om totalt 8 % för kvartalet och 10 % för helåret. Logistikmarknaden är hårt konkurrensutsatt, vilket kräver fortsatt stort fokus på kostnadseffektivitet.

Brevvolymerna minskade totalt med 5 % i kvartalet, varav 9 % i Danmark och 4 % i Sverige. För helåret 2015 minskade brevvolymerna med 8 %, varav 16 % i Danmark och 6 % i Sverige. De kraftigt minskade brevintäkterna i Danmark påverkar resultatet negativt varför vi genomför ett omfattande åtgärdsprogram för den danska verksamheten. Bland annat har avtal slutits med de danska fackföreningarna om anpassning av anställningsvillkor för att öka konkurrenskraften, vilket beräknas medföra årliga kostnadssänkningar på drygt 200 MSEK från och med 2016.

I fjärde kvartalet uppgick koncernens justerade rörelseresultat till 501 (440) MSEK. Resultatet påverkades positivt av genomförda besparingsprogram samt goda volymer i julhandeln. Kvartalets resultat är justerat för jämförelsestörande poster (netto kostnader) om totalt 785 (510) MSEK, främst relaterat till omställningskostnader. Koncernens justerade rörelseresultat för helåret 2015 uppgick till 927 (861) MSEK. Omställningen fortskrider väl och åtgärder genomförs kontinuerligt för att anpassa verksamheten efter marknadens utveckling.

Nuvarande postregulatoriska regelverk är inte fullt ut anpassade till samhällets ökade digitalisering och den därmed kraftigt minskade efterfrågan på klassiska brevtjänster. I Danmark pågår arbete med ny postlag och i Sverige har en av regeringen förordnad särskild utredare inlett arbetet med en översyn av den svenska postlagstiftningen. Vi välkomnar dessa åtgärder då en förändring av regelverken är nödvändiga för att säkerställa en god postservice under rimliga ekonomiska förutsättningar över hela Danmark och hela Sverige.

För att stärka satsningen på digital kommunikation togs beslutet att närmare sammanföra Strålfors med den övriga koncernen avseende tjänsteutveckling och produktägande av fysiska och digitala kommunikationstjänster. Organisationen justeras genom att eCommerce flyttas till affärsområdet Logistics, som nu heter eCommerce & Logistics, samt att Communication Services bildas av affärsområdet Mail & Communication och Strålfors tjänsteutvecklingsverksamhet.

Under året har vi arbetat med att bygga ett starkare och mer sammanhållet PostNord. Vi är på rätt väg och stärker successivt vår position som en ledande kommunikations- och logistikaktör med ett nordiskt helhetserbjudande. Ett viktigt steg i denna process är lanseringen av ett gemensamt varumärke som med full styrka implementeras i de nordiska länderna. Det är mycket glädjande att nu kunna konstatera att kännedomen om varumärket PostNord ökat mycket kraftigt i Norden. En mätning visar att vi på knappt två år ökat andelen som känner till varumärket PostNord ”VÄL” från 28 % till 90 % i Sverige, från 12 % till 41 % i Danmark och från 20 % till 60 % i Norge. Under 2016 kommer införandet av varumärket i den danska postverksamheten kraftigt accelereras.  De snabbt fallande brevvolymerna är fortsatt en mycket stor utmaning. Vidareutveckling av vår logistikaffär, anpassning av de regulatoriska regelverken, egen kapacitetsanpassning, kostnadseffektivisering och tjänsteutveckling i nära samverkan med våra kunder är nödvändiga åtgärder för att säkerställa långsiktig lönsamhet i nivå med ägarmålen. Den kraftiga omställning som genomförs innebär fortsatt stora utmaningar för våra anställda och vi arbetar därför målmedvetet med att skapa och stärka inblick i vad framtiden innebär för den enskilde medarbetaren. Med ett starkt kundfokus ska vi fortsätta att leverera enligt våra löften.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2016, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2016-02-10 08:30