Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2016-10-28 08:30

Delårsrapport januari-september 2016: Fortsatt stora utmaningar möts med ökad lyhördhet samt ytterligare omställningsåtgärder

Juli-september 2016

 • Nettoomsättning 8 895 (9 218) MSEK.
 • Rörelseresultat -101 (33) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat -41 (81) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -60 (-48) MSEK.
 • Periodens resultat -145 (22) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,07 (0,01).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -634 (-264) MSEK.

Januari-september 2016

 • Nettoomsättning 28 123 (28 917) MSEK.
 • Rörelseresultat -71 (848) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 258 (426) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -329 (422) MSEK.
 • Periodens resultat -208 (615) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,10 (0,31).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 (749) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef

Resultatet präglas av fortsatta utmaningar främst i form av kraftigt fallande brevvolymer men också av hård konkurrens på logistikmarknaden. Åtgärder vidtas för att ytterligare reducera kostnaderna samt skapa nya intäkter med ett attraktivt nordiskt helhetserbjudande.

Nettoomsättningen minskade, exklusive förvärv, avyttringar och valutaeffekter, med 4 % tredje kvartalet och uppgick till 8 895 (9 218) MSEK. Minskningen förklaras främst av fortsatt stor nedgång i koncernens brevvolym med totalt 8 %, varav 6 % i Sverige och 17 % i Danmark. Till viss del kompenseras detta av den fortsatt kraftiga tillväxten inom e-handeln. Volymerna för B2C paketen ökade med cirka 20 %. Det justerade rörelseresultatet uppgick till -41 (81) MSEK för kvartalet och till 258 (426) MSEK för årets första nio månader. Försämringen är främst hänförlig till lägre resultat i Danmark och Sverige till följd av nedgången i brevvolymer som inte fullt ut anpassats på kostnadssidan. Det redovisade rörelseresultatet, inkluderande jämförestörande poster, för årets första nio månader uppgick till -71 (848) MSEK. De jämförelsestörande posterna om netto -329 (422) MSEK, är i år främst hänförliga till försäljningen av PostNord Strålfors utomnordiska verksamheter och föregående år främst till en reavinst vid försäljning av en fastighet i Köpenhamn.

Det danska postregelverket har nu moderniserats för att bättre anpassas till behovet hos företag och privatpersoner. Från och med 1 juli är ekonomibrevet standardtjänsten i Danmark och från januari upphör lördagsutdelningen. För att anpassa verksamheten i Danmark till kraftigt lägre brevvolymer vidtas kontinuerligt en rad kraftfulla åtgärder. Då intäktsfallen för brevaffären de senaste åren varit väldigt stora är det dock utmanande att fullt ut kunna kompensera på kostnadssidan.

I Sverige upplever vi nu tilltagande volymfall i brevaffären. Den svenska verksamheten, som löpande har anpassat kostnaderna till lägre intäkter, har trots volymminskningarna på brevsidan kunnat visa någorlunda acceptabla resultat. Men från att tidigare möta volymfall om cirka 4 % per år så behöver vi nu anpassa kostnaderna till volymminskningar i storleksordningen 6–7 %. Återstående rationaliseringspotential bedöms inte kunna förena behovet av nödvändiga kostnadseffektiviseringar med god brevservice inom ramen för rådande postreglering. Den pågående översynen av den postala sektorregleringen är därmed mycket angelägen.

Debatten om servicenivåer, pristak och faktiska kundbehov är viktig. Den bör dock ta sin utgångspunkt i vad som är ekonomiskt hållbart ur såväl företags- som samhällsekonomiskt perspektiv. Bara löneutvecklingen i vår personalintensiva verksamhet i kombination med vikande volymer leder till konstant ökande utdelningskostnader per försändelse. Såväl nu gällande pristak som den av postlagsutredaren föreslagna pristaksmodellen försvårar PostNords möjligheter att under rimliga ekonomiska villkor bedriva en god postservice över hela landet.

”Säkert som ett brev på posten” har varit det externa kvittot på den yrkesstolthet som präglat hela leveransorganisationen. De senaste två åren har denna stolthet tyvärr utmanats. Mycket drivet av de stora och nödvändiga förändringar som genomförts under främst 2015 för att skapa rimliga ekonomiska förutsättningar för brev- och paketdistribution. Under året har vi återigen stärkt kvalitetsnivån. Detta är dock inte tillräckligt och vi fokuserar nu på att ytterligare höja den kvalitet som brevkunder och mottagare upplever. Kvalitetsstörningarna har lett till att en intensiv uppmärksamhet riktats mot vår service och kvalitet i sociala och traditionella medier de senaste månaderna.

Vår omställning handlar således inte bara om att minska kostnader och öka effektiviteten. Det handlar i lika stor utsträckning om att fortsätta utveckla och tydliggöra vårt erbjudande för att förbättra den upplevda kvaliteten. Med hjälp av nya metoder kommer kvalitativa helhetsbedömningar göras av hur mottagarna upplever våra olika tjänster och vår service. Utfallet av dessa kommer utan dröjsmål att omsättas till prioriterade åtgärder i vårt löpande förbättringsarbete och i vår tjänsteutveckling.  

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08.30 CET

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2016-10-28 08:30