Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-07-20 08:30

Delårsrapport januari-juni 2017: Genomförande av strategin och omställningen för att möta digitaliseringen går planenligt

APRIL-JUNI 2017

 • Nettoomsättning 9 083 (9 590) MSEK. 
 • Rörelseresultat -291 (-270) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat -4 (-1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -287 (-269) MSEK.
 • Periodens resultat -336 (-282) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,17 (-0,14) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 922 (364) MSEK.

JANUARI-JUNI 2017

 • Nettoomsättning 18 431 (19 228) MSEK.
 • Rörelseresultat -197 (30) MSEK. 
 • Justerat rörelseresultat 188 (299) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -386 (-269) MSEK.
 • Periodens resultat -320 (-63) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,16 (-0,03) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 912 (553) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef 
PostNords strategigenomförande och omställningsarbete löper planenligt. Arbetet med att hålla och fortsatt förbättra en stärkt kvalitet och kundupplevelse har hög prioritet för att successivt återupprätta ett högt förtroende för PostNord. Samtidigt som digitaliseringen resulterar i minskade brevvolymer ser vi en stark tillväxt på e-handelsdriven logistik samt digitala tjänster. Det tilltagande volymfallet för brev tydliggör behovet av att snarast få en ny svensk postreglering på plats.

PostNords jämförbara nettoomsättning minskade med cirka 6 % under andra kvartalet och uppgick till
9 083 MSEK. Minskningen förklaras av fortsatt stor nedgång i koncernens brevvolym med totalt 10 %, varav 8 % i Sverige och 23 % i Danmark. För årets första sex månader minskade jämförbar nettoomsättning med cirka 5 % och totala brevvolymen med 9 %, varav 7 % i Sverige och 20 % i Danmark. Till viss del kompenseras detta av den fortsatt kraftiga tillväxten inom e-handeln med en volymökning för koncernen under kvartalet avseende B2C-paketen med 12 % och för första halvåret var tillväxten 11 %.

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet var i nivå med motsvarande kvartal föregående år trots lägre intäkter från produkter som påverkas av digitaliseringen och uppgick till -4 (-1) MSEK. Vi har kunnat upprätthålla resultatnivån till följd av tillväxt inom logistiksegmentet och kraftfulla kostnadsåtgärder. För årets första sex månader var det justerade rörelseresultatet 188 (299) MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till –287 (–269) MSEK för kvartalet och till –386 (–269) MSEK för årets första sex månader. De jämförelsestörande posterna i år är helt hänförliga till omställningen till en ny produktionsmodell i Danmark. Redovisat rörelseresultat, EBIT, uppgick till –291 (–270) MSEK för kvartalet och till –197 (30) MSEK för årets första sex månader.

Den snabbt tilltagande digitaliseringen är en realitet i alla våra marknader. En proposition om ny svensk postreglering hade aviserats till i maj. Nuvarande regelverk saknar den flexibilitet som är nödvändig för att kunna genomföra kostnadsanpassningar på ett systematiskt och ansvarsfullt sätt. Det är därför angeläget att en ny postreglering kan komma till stånd snarast. Ytterligare dröjsmål ökar därmed risken för att PostNord inte kommer att kunna leverera en god postervice i hela Sverige under rimliga ekonomiska villkor. Efter det att Finland nyligen förändrade sin postlagstiftning kvarstår för Sverige bland de nordiska länderna att anpassa sitt regelverk till de förändrade marknadsförutsättningar som följer av digitaliseringen.

I Danmark framskrider vår transformering av verksamheten för att möta effekterna av digitaliseringen och uppnå en finansiellt hållbar produktionsmodell enligt plan. Även arbetet med att säkerställa en konkurrenskraftig nivå på de administrativa kostnaderna i koncernen som helhet framskrider planenligt. Parallellt med att vi säkrat refinansieringen av våra obligationer som förfaller i september förs en dialog med ägarna om formerna för omställningen i Danmark och dess finansiering.

Vårt fokus ligger fullt ut på ett framgångsrikt genomförande av vår strategi. Med ökad lyhördhet för kundernas och mottagarnas behov och förväntningar utvecklar vi nya tjänster och förenklar våra rutiner. Vi har de senaste månaderna lanserat ett flertal nya tjänster inom både kommunikations- och logistikerbjudandena som ökar valfriheten för mottagaren. Ett tydligt exempel är MyPack Home som har en enkel aviseringslösning och som erbjuder mottagaren många leveransalternativ med hög flexibilitet. PostNord Strålfors visar samtidigt en positiv utveckling och blir en allt viktigare nyckelspelare i PostNords ambition att stärka positionen i det digitala samhället. För att förbättra kund- och mottagarupplevelsen samt återskapa förtroendet för PostNord är kvalitetsarbetet fortsatt högst på agendan i alla delar av verksamheten. 

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2017-07-20 08:30