Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-10-27 13:00

Delårsrapport januari-september 2017: Osäkerheten skingras – finansiering av den danska omställningen och svensk postlag på plats

JULI-SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättning 8 565 (8 895) MSEK.
 • Rörelseresultat -199 (-101) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat -123 (-41) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -77 (-60) MSEK.
 • Periodens resultat -224 (-145) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,11 (-0,07) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -370 (-656) MSEK.

JANUARI-SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättning 26 996 (28 123) MSEK.
 • Rörelseresultat -396 (-71) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 66 (258) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -462 (-329) MSEK.
 • Periodens resultat -544 (-208) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,27 (-0,10) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 542 (-103) MSEK. 

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef 
Fredagen den 20 oktober presenterade ägarna, den svenska och danska staten, en uppgörelse rörande finansieringen av omställningen av den danska verksamheten till den nya produktionsmodellen. Överenskommelsen, som är villkorad av godkännande av EU kommissionen, beslut från Folketinget och den svenska riksdagen, lämnar en tydlig signal om att ägarna står bakom PostNord koncernen och dess verksamhet. Tillsammans med den nya svenska postlagen och de förordningsändringar som föreslås skapas goda förutsättningar för PostNords fortsatta verksamhet. PostNord intensifierar under kvartalet insatserna inom tjänsteutveckling och kvalitetsförbättringar för att stärka kundupplevelsen som helhet.

PostNords jämförbara nettoomsättning minskade med cirka 3 % under tredje kvartalet och uppgick till 8 565 (8 895) MSEK. Minskningen förklaras av fortsatt stor nedgång i koncernens brevvolym med totalt 10 %, varav 7 % i Sverige och 21 % i Danmark. För årets första nio månader minskade jämförbar nettoomsättning med cirka 4 % och totala brevvolymen med 10 %, varav 7 % i Sverige och 20 % i Danmark. Samtidigt som digitaliseringen resulterar i minskade brevvolymer ser vi en stark tillväxt på e-handelsdriven logistik samt digitala tjänster. Volymökningen för koncernens e-handelsrelaterade B2C-volymer var 17 % under tredje kvartalet och 14 % för årets första nio månader. Det innebär att den växande e-handelsaffären till del kompenserar för minskade intäkter från den traditionella brevverksamheten.

Tredje kvartalet är säsongsmässigt ett svagt kvartal för PostNord och det justerade rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -123 (-41) MSEK. Det lägre resultatet jämfört med föregående år förklaras av den kraftiga omsättningsminskningen för brevaffären. För årets första nio månader var det justerade rörelseresultatet 66 (258) MSEK. De jämförelsestörande posterna uppgick till –77 (–60) MSEK för kvartalet och till –462 (–329) MSEK för årets första nio månader och avser i sin helhet kostnader relaterade till avvecklingen av anställda med så kallade särskilda villkor i den danska verksamheten.

En ny svensk postförordning ska träda ikraft från den 1 januari 2018. Detaljerna är ännu inte klargjorda men PostNord välkomnar att nuvarande krav på övernattbefordran ändras till tvådagarsbefordran. Samtidigt ändras kvalitetskravet från 85 % till 95 %. Vid övergången till tvådagarsbefordran skall en ny prisnivå sättas för den nya produkten. Tyvärr föreslås inte de möjligheter för en flexiblare prissättning och distribution som vi hade önskat. Vi ser dessutom inte att de ändrade reglerna tar höjd för fortsatt volymfall på grund av digitaliseringen. Förändringarna som föreslås i postlagen innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) ges vissa ytterligare mandat inom kravställning och tillsyn.   

Arbetet med att ytterligare stärka kvaliteten och kundupplevelsen har fortsatt mycket hög prioritet och vi har därför avsatt ytterligare resurser för att säkerställa en hög kvalitetsnivå i Sverige. En av utmaningarna kommer från att den starka svenska konjunkturen gör att efterfrågan på personal är hög. Baksidan, av denna i grunden positiva tillväxt, är att det råder mycket stor konkurrens om de individer som har den kompetens och erfarenhet PostNord söker.

I takt med att e-handeln fortsätter att växa vill konsumenterna ha snabbare och mer flexibla leveranser. För att stärka e-handelsföretagens erbjudande har PostNord ökat takten i tjänsteutvecklingen. Med början i de största städerna introduceras successivt hemleveranser kvällstid som ny standard inom Norden. Samtidigt införs lördagsleveranser till serviceställen i Sverige, vilket redan har införts i Danmark, som innebär att konsumenter kan e-handla på fredag och hämta ut varan på lördag förutsatt att e-handlarna packar varan i tid. Att PostNords ”app” för paket nu har över en miljon nedladdningar i Norden är mycket glädjande, och framför allt är det positivt att användningsfrekvensen är mycket hög. Aktivt lyssnande och förmågan att snabbare agera på våra kunders och deras mottagares önskemål fortsätter att vara plattformen i utvecklingen av vårt kundorienterade erbjudande.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2017-10-27 13:00