Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-04-27 14:00

PostNord årsstämma 2017

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 27 april 2017. Stämman beslutade bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning ges till ägarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Michael Birch, selskabsdirektör vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Christine Leandersson, kansliråd vid Näringsdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2016 för PostNord AB samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes Jens Moberg. Stämman omvalde leda­möterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard och Anitra Steen. Stämman beslutade om nyval av Måns Carlson, Jesper Lok samt Peder Lundquist som ledamöter av styrelsen. De ersätter Mette Grunnet, som avgick ur styrelsen den 14 februari på grund av hälsoskäl samt Torben Janholt och Magnus Skåninger, som båda avböjt omval.

Måns Carlson, född 1968, är civilingenjör med MBA-examen från INSEAD. Han är kansliråd vid enheten för bolag med statligt ägande vid Näringsdepartementet.

Jesper Lok är född 1968. Han har en MBA från Nova Southeastern University, Tokyo. Jesper Lok är VD för Allianceplus A/S och senior rådgivare Boston Consulting Group. Han är styrelseordförande i J. Lauritzen A/S och ESVAGT A/S. Vice ordförande i Danish Crown A/S. Medlem av presidiet för UNICEF Danmark.

Peder Lundquist är född 1970. Han har en MSc i statsvetenskap från Århus universitet. Peder Lundquist är avdelningschef på Finansdepartementet, Danmark.

Vidare beslutade stämman omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson utsetts. 

Ett fullständigt protokoll kommer att publiceras på postnord.com.


Senast uppdaterad: 2017-04-27 14:00