Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-07-18 13:00

Delårsrapport januari-juni 2018: Nya affärsuppgörelser, fortsatt omställning och kvalitetsfokus under andra kvartalet

ANDRA KVARTALET 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 5% till 9 503 (9 067) MSEK
  • Rörelseresultatet minskade till -901 (-291) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 68 (-4) MSEK 
  • Periodens resultat uppgick till -901 (-336) MSEK 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,17) SEK 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 862 (922) MSEK

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef 

Andra kvartalet har kännetecknats av en hög aktivitetsnivå på alla plan. Utöver att godkännandet från EU för den första delen av ägarnas finansiering av den danska omställningen erhölls under kvartalet, har flertalet nya affärsuppgörelser slutits.

Den 28 maj meddelade EU-kommissionen att de godkänner statsstödet om SEK 1 533 miljoner avseende kompensation från danska staten till Post Danmark A/S för merkostnader för den samhällsomfattande posttjänsten. Den 11 juni beslutade styrelsen för PostNord att omedelbart fullfölja den sedan tidigare kommunicerade omställningen av PostNord Danmark som varit vilande i väntan på EU:s godkännande av finansieringen. Andra kvartalets resultat påverkas netto med SEK -1,1 miljarder, till följd av ovan nämnda statsstöd samt avsättning för omställningen.

Paketvolymerna fortsätter att öka kraftigt, 17 procent under kvartalet, och brevvolymerna att minska, -7 procent. För att möta de ökade paketvolymerna har vi tagit flera nya terminaler i drift. Vi har en utmaning i Sverige med stora fall i brevintäkterna samtidigt som antalet hushåll som skall besökas ökar. En utveckling som självklart pressar lönsamheten i vår brevverksamhet. Koncernen gör i princip ett nollresultat, exklusive jämförelsestörande poster, för första halvåret. Koncernens resultat påverkas kraftigt av förlusterna i Danmark under omställningen och att det svenska bolaget har ökade kostnader för att säkerställa hög leveranskvalité. Jämfört med andra kvartalet 2017 gör vi ett bättre resultat, delvis till följd av att påsken infaller olika mellan åren.

Ombudsavtalet med ICA i Sverige har förlängts med ett flerårigt avtal. Dessutom har vi slutit ett nytt ombudsavtal med Reitan Convenience Sweden AB, ägaren till Pressbyrån och 7-Eleven butikerna. De nya och förlängda avtalen är ett kvitto på det affärsmässigt attraktiva i att vara ombud samt säkerställer ett ledande ombudsnät i Sverige även för framtiden. Även PostNord Strålfors har under kvartalet tecknat flera nya avtal, där fysisk kommunikation kombineras med digital, bl.a. Aller Media, Telia Danmark, Intrum och Kraftringen.

Vi fortsätter att utveckla våra digitala tjänster. Vi har exempelvis introducerat användningen av svenskt Bank-ID i vår PostNord-app. För de kunder som valt den lösningen har mottagarna möjlighet att styra om paketen eller byta mottagare i vår app, som i dagsläget har drygt 1,5 miljon användare i Norden. Vi har också kommunicerat att vi avser att lansera vår egen digitala brevlåda i Sverige samt har ansökt till Skatteverket om att bli godkänd digital brevlådeoperatör av ”Mina meddelanden”. Under kvartalet introducerade vi en digital lösning för momsbetalning direkt vid köpet för den som handlar hos det amerikanska bolaget Wish. Lösningen gör det enklare för såväl kund som PostNord. Vi förväntar att fler e-handelsaktörer skall ansluta till lösningen.

Under kvartalet har PostNord genomfört en landsomfattande turné i Sverige, för att lyssna på mottagarnas synpunkter på vår verksamhet. Även i Danmark gör vi en liknande aktivitet, där vi bjuder in medborgarna att möta oss på något av våra posthus. I Sverige har vi under drygt två månaders tid besökt 23 platser, från Luleå i norr till Malmö i söder, och pratat med drygt 20 000 människor för att få deras synpunkter på vår verksamhet. Även om vi fått en hel del synpunkter på vår service, så är den vanligaste kommentaren ”jag har inga problem med er verksamhet, men jag har läst i tidningen om alla problem ni har”. Det stärker oss i uppfattningen att vi är på rätt väg. Vår verksamhet uppskattas av många, men vi måste fortsätta att ha fokus på att möta mottagarnas förväntningar på leveranskvalité. Bara när vi matchar dem kommer vi att återfå det förtroende som vi så väl behöver för att genomföra de stora förändringar som kontinuerligt krävs för att hantera minskade brevvolymer och kraftigt ökad e-handel.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 13.00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2018-07-18 13:00