Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-04-26 13:00

Delårsrapport januari-mars 2018: Viktiga steg mot en modernare postdistribution och fortsatt kraftig e-handelstillväxt

Januari-mars 2018 

  • Nettoomsättningen minskade med 2 % till 9 102 (9 328) MSEK
  • Rörelseresultatet minskade till -74 (94) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till -74 (191) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -167 (16) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,01) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25 (990) MSEK

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef 

Kvartalet har dominerats av fortsatt arbete med den danska omställningen och genomförande av det nya uppdraget från Tullverket i Sverige, att ta ut moms från första kronan. Samtidigt pågår arbetet med att anpassa det svenska brevsystemet till den nya postregleringen som gäller från och med årsskiftet, där den största förändringen är att övernattbefordran för frimärkta brev har ersatts av ett krav på två dagars leverans för 95 procent av alla portoförsändelser.

EU:s godkännande av finansieringen av den danska omställningen drar tyvärr ut på tiden. Det innebär att neddragningar i bemanningen inte kan genomföras enligt plan, vilket skapar merkostnader på cirka 30 MSEK per månad. Min förhoppning är att frågan om finansieringen av den danska omställningen skall lösas inom kort så att vi kan få fullfölja den påbörjade omställningen och genomföra planerade kostnadsreduktioner. En ny produktionsmodell infördes den 21 januari och är den största förändringen i danska bolagets historia. Inledningsvis hade vi en del kvalitetsutmaningar, men trots det klarade vi det danska lagkravet på 93 procent.

I Sverige fick PostNord under kvartalet i uppgift av Tullverket att presentera en handlingsplan för hur vi senast den 1 mars skulle säkerställa att moms tas ut på all privat direktimport från länder utanför EU:s tullunion. På tre veckor skapade vi en process för att hantera momsbetalning för tiotusentals försändelser per dygn. Processen är omfattande och många delmoment sköts manuellt. Avgiften, som skall täcka kostnaderna för hanteringen fastställdes till 60 kronor plus moms, totalt 75 kronor. Kostnaderna har fram till i dag överstigit de intäkter vi haft, men vi räknar med att det skall vara kostnadsneutralt över året. Trots en rad ”barnsjukdomar”, till följd av den korta tiden vi fick för att genomföra förändringen, har hanteringen i allt väsentligt fungerat enligt plan. Totalt har vi tagit emot nästan 1 miljon försändelser sedan den 1 mars. Av dessa har hittills knappt hälften av mottagarna valt att inte hämta ut sina försändelser, vilket innebär att vi nu påbörjat återsändandet av drygt 400 000 försändelser.

Sedan årsskiftet har vi en ny postreglering i Sverige som innebär att kravet på övernattbefordran tagits bort för frimärkta brev och ersatts med ett krav på tvådagarsbefordran. Samtidigt har kvalitetskravet höjts från 85 till 95 procent. Den förlängda tiden som vi har till förfogande för att distribuera en försändelse gör att vi kan ersätta flygtransport med i huvudsak tågtransport och därmed minska våra utsläpp av CO2 med 8 800 ton per år, samtidigt som vi kan minska kostnaderna eftersom tåg är billigare än flyg. Kvaliteten under det första kvartalet var avsevärt högre, 98,9 procent än kravet 95 procent.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -74 MSEK, vilket är en försämring mot föregående år. Detta beror delvis på påskens placering men också på fortsatt hög konkurrens inom logistikaffären och minskade intäkter från brevverksamheten som inte fullt ut kunnat kompenseras på kostnadssidan. Det är bland annat en följd av förseningen av neddragning i bemanningen i Danmark och extra kostnader för att upprätthålla kvaliteten i Sverige.

Implementeringen av en integrerad produktionsmodell, IPM, fortlöper och under kvartalet har flera viktiga nya enheter tagits i drift. Dessa kommer att ytterligare stärka vår kapacitet och vårt erbjudande. Under kvartalet har vi lanserat spännande 3D-print lösningar inom PostNord Strålfors samt tecknat ett partnerskapsavtal med Sony Mobile för 3D-print. Sammantaget har vi haft ett intensivt kvartal som fortsätter att sätta agendan även för nästa kvartal.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com
 

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 13.00 CET.  

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2018-04-26 13:00