Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-07-04 10:00

Kallelse till extra bolagsstämma i PostNord AB (publ)

Härmed kallas till extra bolagsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640).

Tid: Tisdagen den 14 augusti 2018, kl. 10:00

Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 augusti 2018.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 8 augusti 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om omregistreringen.

Övriga

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till bolaget, närvara vid den extra bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Stämman är vidare öppen för allmänheten efter anmälan.

Anmälan om närvaro görs med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail till ir@postnord.com och ska vara bolaget tillhanda senast den 7 augusti 2018. Vänligen tag med legitimationshandling.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 524 905 971 stamaktier och 475 094 030 B-aktier motsvarande sammanlagt 1 572 415 374 röster.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justerare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Beslut om närvarorätt för utomstående
 7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och arvode
 9. Beslut om arvode
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

    2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår advokat Klaes Edhall som ordförande vid stämman.

    8. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och arvode

Styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande 

Årsstämman den 26 april 2018 valde Sonat Burman Olsson, Måns Carlson, Christian Ellegaard, Peder Lundquist, Ulrica Messing, Jens Moberg, Anitra Steen och Charlotte Strand till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Moberg valdes av årsstämman för samma tid till styrelsens ordförande.

Jens Moberg och Anitra Steen har informerat aktieägarna att de ställer sina platser till förfogande.

Aktieägarna föreslår därför nyval av Christian Jansson och Christian Frigast som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Christian Jansson och till styrelsens vice ordförande föreslås nyval av Christian Frigast.

Christian Jansson är född 1949. Han är civilekonom och hedersdoktor (Ek. Dr h.c.) vid Lunds universitet. Han är bland annat styrelseordförande i Accumbo AB och i Random Walk Imaging AB, samt styrelseledamot i Excillum. Han har tidigare bland annat varit VD för KappAhl och VD för Ellos. Han har också varit styrelseordförande i Apoteket AB och i Svensk Handel.

Christian Frigast är född 1951. Han har en masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.) från Köpenhamns universitet. Han är partner och ordförande i Axcel Management A/S, där han tidigare varit Managing Partner, och är bland annat styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S och i EKF - Danmarks Eksportkredit, vice styrelseordförande i Pandora A/S samt styrelseledamot i Nordic Waterproofing A/S.

Arvode

Arvode till styrelsens ordförande utgår enligt årsstämmans tidigare beslut med 670 000 SEK på årsbasis. Detta belopp kommer att fördelas mellan den avgående respektive den tillträdande ordföranden baserat på hur lång tid respektive person tjänstgjort som ordförande i förhållande till den tid uppdraget avser enligt årsstämmans beslut.

Arvode till styrelsens vice ordförande föreslås utgå med 500 000 SEK på årsbasis.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 4 juli 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com.

_______________

Solna juli 2018

PostNord AB (publ)

STYRELSEN

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com
 

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 10.00 CET.  


Senast uppdaterad: 2018-07-04 10:00