Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-04-26 16:30

PostNord årsstämma 2018

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 26 april 2018. Stämman beslutade bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning ges till ägarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40 % av danska staten och till 60 % av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Michael Birch, selskabsdirektör vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Christine Leandersson, kansliråd vid Näringsdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2017 för PostNord AB samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes Jens Moberg. Stämman omvalde leda­möterna Måns Carlson, Christian Ellegaard, Peder Lundquist och Anitra Steen. Stämman beslutade om nyval av Sonat Burman Olsson, Ulrica Messing, samt Charlotte Strand som ledamöter av styrelsen. Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad och Jesper Lok har avböjt omval.

Sonat Burman Olsson är född 1958. Hon är civilekonom och har en Executive MBA från Uppsala universitet samt har utbildningar i Strategic Retail Management från Oxford University och Harvard Business School. Hon är styrelseledamot i iZettle AB, Lindab International AB och är nominerad som styrelseledamot i Lantmännen. Hon var tidigare bland annat koncernchef och VD för COOP Sverige, vice VD och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies & Initiatives Electrolux Group. Hon har också bland annat varit styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot i Svensk Handel och Tredje AP-fonden.

Ulrica Messing är född 1968. Hon är styrelseordförande i Astrid Lindgrens Värld, Göteborgs Hamn samt ALMI Invest Småland & Öarna AB, vice ordförande i Wallenstam och styrelseledamot i bland annat Länsförsäkringar Fondförvaltning. Hon var tidigare riksdagsledamot och statsråd i Näringsdepartementet (Infrastrukturminister), i Kulturdepartementet (med ansvar för integrations- och ungdomsfrågor) och i Arbetsmarknadsdepartementet (Arbetsrätts- och jämställdhetsminister).

Charlotte Strand är född 1961. Hon har en Master of Science (M. Sc.)  i ekonomi från Aarhus Universitet och ett antal managementutbildningar från bland annat IMD och INSEAD. Hon är styrelseledamot i Per Aarsleff A/S och Flügger A/S och var under perioden 2006-2017, efter ett antal olika befattningar inom DONG Energy, CFO för verksamhetsområdena Oil & Gas och WindPower på DONG Energy (nu Ørsted).

Vidare beslutade stämman omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson utsetts. 

Ett fullständigt protokoll kommer att publiceras på postnord.com.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 16.30

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2018-04-26 16:30