Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-06-11 16:45

Styrelsen har beslutat att genomföra nästa steg i omställningen av PostNord Danmark

Den 28 maj 2018 meddelade EU-kommissionen att de godkänner statsstödet om SEK 1 533 miljoner avseende kompensation från danska staten till Post Danmark A/S för den samhällsomfattande posttjänsten. Idag fattade styrelsen för PostNord ett beslut om att fortsätta den tidigare kommunicerade omställningen om SEK 3 miljarder i PostNord Danmark.  Beslutet innebär att fortsatt neddragning av bemanningen kan genomföras i enlighet med omställningsplanen.

Andra kvartalets resultat kommer att påverkas med netto SEK -1,1 miljarder. Resultatpåverkan är en följd av ovan nämnda statsstöd och att en avsättning kommer att göras under andra kvartalet om DKK 1 881 miljoner (ca SEK 2,6 miljarder). Avsättningen avser främst kostnader för avveckling av medarbetare med särskilda villkor. Omstruktureringsprogrammet i den danska verksamheten omfattar, såsom tidigare kommunicerats, en reduktion av totalt cirka 4 000 heltidstjänster i den danska verksamheten. Cirka 2 500 heltidstjänster återstår att avvecklas under de närmaste åren.

PostNords ägare slöt den 20 oktober 2017 avtal om att tillskjuta 2,2 miljarder SEK till koncernen. Beslutet var villkorat av EU-kommissionens godkännande. EU-kommissionen har nu godkänt statsstödet från danska staten om SEK 1 533 miljoner för att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten.

Godkännande från EU-kommissionen avseende kapitaltillskottet till PostNord AB om SEK 667 miljoner, varav SEK 267 miljoner från den danska staten och SEK 400 miljoner från den svenska staten, förväntas komma under 2018.

Den nya produktionsmodellen för brevdistribution i hela Danmark infördes den 21 januari 2018 i PostNord Danmark för att ge den danska verksamheten förutsättningar för lönsamhet inom några år. Omställningen är en anpassning till de långtgående effekterna av digitaliseringen i landet och är kanske den största omställning som ett postföretag någonsin gjort. PostNord har avvaktat med avveckling av medarbetare med särskilda villkor i PostNord Danmark i väntan på EU-kommissionens beslut.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com 

Kontaktperson Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 16:45 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2018-06-11 16:45