Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-02-01 08:00

Bokslutskommuniké 2018: Ett intensivt kvartal med fortsatt god leveranskvalitet

OKTOBER-DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 225 (10 065) MSEK, exklusive valutaeffekt, vilket innebar en organisk minskning med -0,4 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 193 (272) MSEK
 • Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 200 (272) MSEK
 • Periodens resultat var 123 (207) MSEK
 • Resultat per aktie var 0,06 (0,10) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 617 (-181) MSEK

JANUARI-DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 37 669 (37 007) MSEK, exklusive valutaeffekt en organisk minskning med -0,3 %
 • Rörelseresultatet uppgick till -855 (-124) MSEK
 • Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 129 (338) MSEK
 • Periodens resultat var -1 067 (-337) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,53 (-0,17) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 2 083 (1 361) MSEK

Kommentar från Håkan Eriksson koncernchef och VD

Det fjärde kvartalet är PostNords mest intensiva period eftersom handelns Black Friday inleder julhandeln. Perioden innebär en stor mängd paket att hantera. E-handeln i Norden ökade kraftigt under fjärde kvartalet jämfört med föregående år. Tack vare ett gediget planeringsarbete och förberedelser under hela året var vår leveranskvalitet god under hela perioden. Vi använde våra resurser maximalt och förstärkte upp med extra personal. Volymtillväxten var fortsatt stark även inom övriga logistiktjänster. Under 2019 kommer vi att utöka kapaciteten bland annat genom en fortsatt kraftig ökning av antalet ombud i hela Norden. I Danmark, exempelvis, är målsättningen att öka med 500 nya ombud. För att hantera framtida tillväxt kommer vi tillsammans med våra kunder att utveckla tjänsterna för att i större utsträckning kunna utnyttja terminaler och fordon under hela dygnet och under alla veckans dagar. Det förbättrar effektiviteten, men ger oss även möjlighet att erbjuda fler kundanpassade leveranslösningar som exempelvis leveranser samma dag.

Brevvolymerna i Sverige minskar snabbt och det krävs en dialog i både Sverige och Danmark om hur samhällsuppdraget ska utformas när volymerna blir allt lägre. För att samhällsuppdraget ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt måste regleringen bli mer förutsägbar och flexibel och medge såväl förstärkta intäkter som möjligheter att begränsa distributionskostnaderna. För att möta de stigande kostnaderna per utdelat brev, och därigenom möjliggöra att samhällsuppdraget kan upprätthållas över tid, är det bland annat av största vikt att PostNord bereds möjlighet att genomföra gradvisa justeringar av brevportot i Sverige.

Det fjärde kvartalet 2018 levererade ett positivt, men inte helt tillfredställande resultat. Den svenska verksamheten har kompenserat en del av sina extrakostnader i samband med julen med ett kapacitetstillägg på 4 kronor extra per paket, men det kraftiga brevfallet i kombination med dagens reglering gör att marginalerna i brevverksamheten är sjunkande. Resultatet i verksamheten i Danmark förbättras i takt med att omställningen till den nya servicemodellen genomförs. Tidigare aviserat kapitaltillskott från ägarna om 667 MSEK har under kvartalet betalats ut med 267 MSEK från den danska staten och 400 MSEK från den svenska staten. Totalt har PostNord därmed fått 2 200 MSEK för omställningsarbetet i såväl Danmark som Sverige.

Vi arbetar målmedvetet med att fortsatt minska vår klimatpåverkan, exempelvis genom en allt mer eldriven fordonsflotta, användande av bränsle med mindre miljöpåverkan, minskat antal flygtransporter, it-system för att effektivisera leveranser och minska antalet körda mil. I december belönades vi med guldnivå i International Post Corporations (IPC) årliga hållbarhetsranking av tjugo postoperatörer. Det var femte året PostNord var bland de sex bästa av totalt 20 postoperatörer.

Ytterligare ett år har passerat och jag summerar 2018 med att vår strategi för framtiden fungerar väl. Men konstaterar också att strategin till stora delar är beroende av att diskussionerna om samhällsuppdraget i både Sverige och Danmark leder till en reglering som möjliggör ekonomiskt hållbara resultat.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com 

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2019-02-01 08:00