Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-04-23 11:00

Komplettering av kallelsen till årsstämma i PostNord AB (publ), att hållas den 24 april 2019, kl. 14.00, på PostNords huvudkontor

Kallelse till årsstämman 2019, som publicerades den 22 mars 2019, får härmed kompletteras enligt följande.

Under rubriken Förslag till beslut ska Punkten 12, Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, kompletteras med följande tillägg:

Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget
Det ska undvikas att styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget, och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, vara avgränsat i tid och reglerat i avtal mellan bolaget och ledamoten. Därutöver ska konsultuppdraget, för att kunna godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.

De fullständiga förslagen till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com.

___________

Solna, den 23 april 2019

PostNord AB (publ)

STYRELSEN


Senast uppdaterad: 2019-04-23 11:00