Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-04-24 16:30

PostNords årsstämma 2019

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 24 april 2019. Stämman beslutade bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning ges till ägarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40 % av danska staten och till 60 % av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Michael Birch, selskabsdirektör vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Christine Leandersson, kansliråd vid Näringsdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman: 

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2018 för PostNord AB samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes Christian Jansson. Stämman omvalde vice styrelseordförande Christian Frigast och leda­möterna Måns Carlson, Christian Ellegaard, Sonat Burman Olsson, Peder Lundquist, Ulrica Messing och Charlotte Strand. Vidare beslutade stämman omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson utsetts. 

Ett fullständigt protokoll kommer att publiceras på postnord.com.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com 

Kontaktperson Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 16.30 

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på 37,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2019-04-24 16:30