Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2020-01-30 08:00

Bokslutskommuniké 2019: Stark resultatförbättring under året

Fjärde kvartalet 2019*

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 267 (10 225) MSEK vilket innebar en organisk minskning om 0,4 %
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 181 (200) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 35 (193) MSEK
 • Periodens resultat var -73 (123) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,04 (0,06) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 1 205 (617) MSEK


Helåret, januari - december 2019 *

 • Nettoomsättningen uppgick till 38 278 (37 669) MSEK vilket innebar en organisk ökning om 0,6 %
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 541 (129) MSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till 184 (-855) MSEK
 • Periodens resultat var -239 (-1 067) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,12 (-0,53) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 2 132 (2 083) MSEK

 * Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. I enlighet med IFRS 16 har jämförelsetalen inte omräknats.

Kommentar från Annemarie Gardshol, VD och koncernchef

 • Stark resultatförbättring till följd av fortlöpande omställningsarbete.
 • E-handeln fortsätter att växa; B2C-volymerna ökade med tio procent på helåret.
 • Digitaliseringen fortsätter; brevvolymerna för 2019 minskade med åtta procent i Sverige och 13 procent i Danmark.
 • Leveranskvalitet för brev högre än ställda krav i Sverige och Danmark.
 • Förbättrad varumärkesimage och kundnöjdhet under året.

Under fjärde kvartalet var omsättningen i nivå med motsvarande period föregående år och för helåret ökade omsättningen till 38 278 MSEK (37 669). Justerat rörelseresultat för kvartalet uppgick till 181 MSEK (200) och för helåret till 541 MSEK (129). Det förbättrade resultatet för helåret förklaras främst av effektivitetsförbättringar och en bra prisutveckling. 

Utmaningar till följd av ökande digitalisering och sjunkande brevvolymer möter vi med omställning av brevverksamheten. I Danmark, där brevvolymerna minskat med 75 procent den senaste tioårsperioden, har vi framgångsrikt förändrat sättet att arbeta med brevdistribution och sedan 2016 har vi reducerat bemanningen med motsvarande cirka 4 000 heltidsanställda medarbetare. I Sverige har vi under många år anpassat verksamheten för att möta volymnedgången och under 2019 minskade personalstyrkan i den svenska brevverksamheten med motsvarande drygt 800 heltidsanställda.

E-handeln driver fortsatt tillväxt i logistikverksamheten och i kvartalet har vi levererat drygt 50 miljoner paket. Jämfört med fjärde kvartalet 2018 har B2C-volymerna ökat med sex procent och på helåret med tio procent. Vår strategi att möta konsumenternas behov och kundernas tillväxt är framgångsrik. Under 2019 har vi investerat cirka 1,4 miljarder kronor i bland annat paketterminaler, sorteringsmaskiner, fordon och digital utveckling.

Vi är stolta över att ansvara för samhällsuppdraget för brevbefordran i Sverige och Danmark och tar till vara möjligheterna som förändrad reglering ger oss. Dock ser vi behov av ytterligare regulatoriska förändringar för att kunna säkerställa en ekonomiskt hållbar verksamhet. Vi fortsätter därför den konstruktiva dialogen om framtidens brevservice med politikerna. I Danmark behövs ett nytt avtal gällande de samhällsomfattande tjänsterna. Då detta inte kom till stånd före avtalsperiodens utgång i december 2019 förlängdes det nuvarande avtalet med sex månader och PostNord Danmark får kompensation med drygt 100 miljoner danska kronor för postbefordran under första halvåret av 2020. I Sverige har vi fått möjlighet att genomföra den portohöjning som trädde i kraft den 1 januari 2020. Arbetet med att titta på en framtida modell för varannandagsutdelning på den svenska marknaden fortskrider.

I kvartalet har vi levererat drygt 410 miljoner brev. Volymminskningen uppgår till sju procent jämfört med fjärde kvartalet 2018. Kvaliteten för brev i Sverige var 97,6 procent i kvartalet och 97,7 på helåret. Motsvarande siffror för danska Brevet är 95,1 och 95,4.

Den 1 november tillträdde jag som VD och koncernchef och Peter Kjær Jensen som vice VD. Koncernen befinner sig mitt i ett paradigmskifte till följd av förändrade kommunikations- och konsumtionsmönster. PostNords framtid ligger inom paketaffären. Samtidigt är vi måna om att säkerställa en god postservice för alla invånare i Sverige och Danmark. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år i förändringens tecken!

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2020-01-30 08:00