Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2020-07-16 10:00

Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2020

Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättning 9 328 (9 514) MSEK, + 0,3 % i fast valuta för jämförbara enheter
  • Rörelseresultat (EBIT) 517 (-70) MSEK
  • Periodens resultat 262 (-171) MSEK
  • Resultat per aktie 0,13 (-0,09) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 175 (492) MSEK

Första halvåret 2020

  • Nettoomsättning 18 832 (18 985) MSEK, + 0,2 % i fast valuta för jämförbara enheter
  • Rörelseresultat (EBIT) 831 (92) MSEK
  • Periodens resultat 525 (-115) MSEK
  • Resultat per aktie 0,26 (-0,06) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 932 (927) MSEK

Översikt

Stark resultatförbättring trots kraftigt förändrade förutsättningar till följd av coronapandemin. Förbättringsprogrammen levererade fortsatt väl. Ökad e-handel gav rekordhöga paketvolymer, vilket delvis motverkades av svag efterfrågan från fysiska butiker. Den förhöjda sjukfrånvaron vid kvartalets början återgick till normalnivå vid kvartalets slut. Leveranskvaliteten var tillfredsställande för paketaffären och mycket god för brevaffären.

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Ingenting var sig riktigt likt under årets andra kvartal, varken för samhället i stort eller för oss inom PostNord. Den pågående coronapandemin påverkade våra kunder, våra samarbetspartners, leverantörer och oss själva på ett högst påtagligt sätt. Även om osäkerheten är fortsatt stor, har vi som företag hanterat den svåra situationen väl i andra kvartalet. Vi har visat en förmåga att hantera stora volymskiften med hög leveranskvalitet samtidigt som vi haft fortsatt fokus på våra förbättringsprogram.

Totalt sett var kvartalets omsättning i nivå med motsvarande period föregående år och uppgick till 9 328 miljoner kronor. Fördelningen mellan våra olika affärer förändrades däremot kraftigt. Paketvolymerna ökade med hela 15 procent och totalt hanterades 49 miljoner paket under kvartalet, i nivå med rekordet i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet 2019. Antalet hemleveranser och liknande leveranslösningar ökade kraftigt på samtliga marknader, vilket delvis motverkades av sjunkande efterfrågan för leveranser till butik. Brevvolymerna sjönk till följd av digitaliseringen och minskade importvolymer till följd av pandemin. Försäljningen av frimärken, förfrankerade paket och vykort (Riktiga Vykort) noterade däremot en ökning vilket sannolikt är en konsekvens av att nära och kära är svårare att träffa i pandemins spår, och att en fysisk hälsning genom ett brev eller ett vykort därmed får en särskild betydelse. Sammantaget visar detta att PostNord spelar en viktig roll i samhället, inte minst i oroliga tider.

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick till 517 (-70) miljoner kronor. Förbättringsprogrammen fortlöpte framgångsrikt. Samtidigt påverkade prishöjningar resultatet positivt. Merkostnader till följd av pandemin uppvägdes av motsvarande statliga ersättningar.

Under kvartalet har flera strategiskt betydelsefulla steg tagits. Leveranser till företagskunder via digitalt lås, DigitalLOCK, har introducerats i Sverige. Avtal om försäljning av fastigheter i Norrköping har slutits och beslut om en ny terminal i Tammerfors-området i Finland har fattats. Betydelsefulla avtal har tecknats med bland andra Nordic Nest, Varner, Internetstores och Coop Danmark.

Förberedelserna för att övergå till varannandagsutdelning av post i Sverige pågår. I Sverige och Danmark fortsätter dialogen med politikerna om en långsiktigt finansiellt hållbar brevverksamhet. Det nuvarande avtalet mellan PostNord Danmark och den danska staten förlängdes med ytterligare sex månader och löper fram till årsskiftet. PostNord Danmark får ersättning som kompensation för de extra kostnader som den samhällsomfattande posttjänsten medför. Bedömningen är dock att den ersättningen inte uppväger de kostnader vi haft i Danmark under året.

Trots de många utmaningar som följt av coronapandemin har vi hållit en hög leveranskvalitet. Såväl i Sverige som i Danmark ligger vi tydligt över lagkraven för brev. Leveranskvaliteten för paket sjönk något, men uppgick ändå till 94,7 procent för koncernen totalt.

Jag är stolt över våra medarbetare och hur väl ett turbulent andra kvartal hanterats. Trots förhöjd sjukfrånvaro och en kraftigt förändrad efterfrågan, har vi med engagemang, hög leveranskvalitet och god effektivitet levererat på vårt uppdrag. Samtidigt är framtiden ovanligt oviss, såväl på kort som på lång sikt, så det är med ödmjukhet och tillförsikt vi tar oss an det andra halvåret.

Vid frågor kontakta:

Kontaktperson: Magnus Larsson. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 10.00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2020-07-16 10:00