Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2020-04-22 17:30

PostNord årsstämma 2020

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 22 april 2020. Stämman beslutade bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning ges till ägarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40 % av danska staten och till 60 % av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Michael Birch, selskabsdirektör vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Christine Leandersson, kansliråd vid Näringsdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2019 för PostNord AB samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med justerat förslag om oförändrade arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, med undantag för arvode till arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes Christian Jansson. Stämman omvalde vice styrelseordförande Christian Frigast och leda­möterna Måns Carlson, Sonat Burman Olsson, Peder Lundquist, Ulrica Messing och Charlotte Strand. Christian Ellegaard hade avböjt omval. Som ny styrelseledamot valdes Susanne Hundsbæk-Pedersen. Vidare beslutade stämman omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson utsetts. 

Som en konsekvens av den kraftiga spridningen av Covid-19, var stämman i år inte öppen för allmänheten. Verkställande direktörens anförande spelades in och finns tillgängligt på PostNords hemsida.

Ett fullständigt protokoll kommer att publiceras på postnord.com.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson Magnus Larsson. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 17.30


Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2020-04-22 17:30