Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2020-10-23 08:00

PostNord: Delårsrapport tredje kvartalet 2020

2020-10-23 08:00

Tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättning 8 919 (9 026) MSEK, + 2,9 % i fast valuta för jämförbara enheter
  • Rörelseresultat (EBIT) 747 (57) MSEK
  • Periodens resultat 580 (-51) MSEK
  • Resultat per aktie 0,29 (-0,03) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 342 (0) MSEK

Översikt

Resultatet förbättrades kraftigt även under årets tredje kvartal. Förbättringsprogrammen levererade fortsatt väl, vilket tillsammans med de höga paketvolymerna bidrog till resultatförbättringen. Ökad e-handel gav mycket höga paketvolymer, medan brevvolymerna fortsatte att sjunka till följd av den pågående digitaliseringen. Leveranskvaliteten för paketaffären påverkades negativt i spåren av coronapandemin, medan leveranskvaliteten för brevaffären var fortsatt hög.

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Den pågående pandemin påverkar oss alla på olika sätt. För PostNords del har den ökade e-handeln fått stor påverkan på paketaffären och gjort att vi i dag befinner oss på nivåer vi hade beräknat att nå först om ett par år. Den kraftigt ökade mängden paket har dock även inneburit utmaningar, men genom att arbeta tillsammans med våra kunder har vi upprätthållit vårt viktiga uppdrag; att förmedla paket och brev.  Därmed bidrar vi till att underlätta vardagen för alla som bor och verkar i Norden. Jag är stolt över hur väl vi har hanterat omställningen.

Jämförbar omsättning ökade något i kvartalet och uppgick till 8 919 miljoner kronor för hela koncernen. Fördelningen mellan våra olika affärer fortsatte att förändras. Paketvolymerna ökade med tio procent. Totalt hanterades 46 miljoner paket, varav allt större andel hemleveranser. Brevverksamheten utgör en minskande andel av verksamheten och i kvartalet sjönk brevvolymerna med tio procent. Rörelseresultatet förbättrades påtagligt och uppgick till 747 (57) miljoner kronor. Det förändrade kundbeteendet och osäkerheten till följd av pandemin innebär även utmaningar. Under kvartalet uppnådde vi en paketkvalitet på 96 procent, vilket är under vår ambitionsnivå. Vi arbetar alltid intensivt med att säkerställa att alla paket ska nå sin mottagare i tid. Leveranskvaliteten för brev i Sverige var i kvartalet hög (nära 99 procent) och långt över det svenska lagkravet. I Danmark har vi haft utmaningar med brevkvaliteten (ca 94 procent). Resultatet för kvartalet överstiger dock det danska lagkravet. De merkostnader vi haft till följd av pandemin för sjukersättning har uppvägts av den kompensation staterna tillhandahållit för att dämpa effekterna av pandemin samt hög effektivitet i hanteringen av den kraftigt ökade mängden paket. Detta, i kombination med de interna förbättringsprogrammens framdrift, har bidragit till det förbättrade resultatet.

I takt med att brevvolymerna faller ökar behovet av omställning av brevaffären. I slutet av september inledde vi en pilot för varannandagsutdelning av post på den svenska marknaden. Testet har den första tiden fallit väl ut, vilket bådar gott för framtiden. Den 1 oktober fattade den svenska regeringen beslut om utredningsdirektiv för hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras. Det här är ett komplext ämne och jag har förståelse för att utredningen behöver ta tid.  Samtidigt går utvecklingen i samhället fort och för att den svenska brevverksamheten inte ska börja gå med förlust behöver regulatoriska lättnader komma på plats parallellt.

I Danmark fortsätter dialogen med politikerna om en långsiktigt finansiellt hållbar brevverksamhet. De 112 miljoner danska kronor som danska staten godkänt som kompensation för våra extra kostnader förknippade med samhällsuppdraget under andra halvan av 2020 ligger nu för godkännande av EU-kommissionen. Parallellt med det beskedet, ser vi även fram emot ett nytt långsiktigt avtal med den danska staten från årsskiftet.

Beträffande vår ambition att minska utsläppet av koldioxid, är det med stolthet jag kan berätta att vi under kvartalet uppnådde vårt mål att koncernens totala utsläpp ska minska med 40 procent i relation till 2009 års nivå. Detta är en god utgångspunkt, när vi nu påbörjar arbetet för att uppnå ambitionen att vara fossilfria år 2030.

Framtiden är fortsatt långt mer oviss än normalt, men min bedömning är att vi – med en tydlig strategi, stort engagemang och kompetenta medarbetare – har goda förutsättningar att fortsätta vår transformation för att bli favoritleverantören i Norden.

Vid frågor kontakta:

Kontaktperson: Magnus Larsson. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08.00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2020-10-23 08:00