Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2021-04-27 15:30

PostNord årsstämma 2021

2021-04-27 15:30

Årsstämma i PostNord AB (publ) ägde rum den 27 april 2021. Stämman beslutade bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning ges till ägarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40 procent av danska staten och till 60 procent av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Michael Birch, selskabsdirektör vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Christine Leandersson, ämnesråd vid Näringsdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2020 för PostNord AB (publ) samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes Christian Jansson. Stämman omvalde vice styrelseordförande Christian Frigast och leda­möterna Sonat Burman Olsson, Peder Lundquist, Ulrica Messing, Susanne Hundsbæk-Pedersen och Charlotte Strand. Måns Carlson lämnade styrelsen på egen begäran den 31 mars 2021. Som ny styrelseledamot valdes Erik Sandstedt. Vidare beslutade stämman omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson utsetts. 

Med anledning av pågående covid-19-pandemi hölls årsstämman genom elektronisk uppkoppling enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Årsstämman var inte öppen för allmänheten. Ett förinspelat anförande av den verkställande direktören finns tillgängligt på PostNords hemsida.

Ett fullständigt protokoll kommer att publiceras på postnord.com.

 

Kontaktperson Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 15:30.


Senast uppdaterad: 2021-04-27 15:30