Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2021-07-16 10:00

PostNord: Delårsrapport andra kvartalet 2021 – PostNord visar ännu ett starkt resultat

2021-07-16 10:00

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 323 (9 328) miljoner kronor
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 518 (517) miljoner kronor
  – omsättningstillväxt och förbättringsprogram ligger bakom stabilt kvartalsresultat
 • Justerat rörelseresultat förbättrades med 28 procent från 404 miljoner kronor till 518 miljoner kronor
 • Paketvolymerna ökade totalt med 21 (14) procent drivet av fortsatt tillväxt inom business-to-consumer samt återhämtning inom business-to-business
 • Brevvolymerna minskade med -4 (-19) procent

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättning 20 510 (18 832) MSEK, +12 procent i fast valuta för jämförbara enheter
 • Rörelseresultat (EBIT) 1 396 (831) MSEK
 • Periodens resultat 1 098 (525) MSEK
 • Resultat per aktie 0,55 (0,26) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 969 (1 932) MSEK

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

PostNords förbättringsarbete ger resultat

Koncernens rörelseresultat är fortsatt starkt och den positiva resultatutvecklingen i PostNord Danmark fortsätter.

Det starka andra kvartalet och första halvåret förklaras av att PostNord, med kunderna och lönsamheten i fokus, fullföljer det pågående förbättringsarbetet med att möta ökade paketvolymer och sjunkande brevvolymer. Samtidigt förmår vi att omsätta vår unika kapacitet i konkret kundnytta.

Digitaliseringen – marknadsmässiga möjligheter och regulatoriska utmaningar

Digitaliseringen har resulterat i en stadigt ökad e-handel med allt fler paket. Samtidigt skickas färre fysiska brev. Pandemin har accelererat trenden med förändrade köpvanor. Detta har lett till fortsatt stor efterfrågan på hemleveranser och ett ökat intresse för att visa omtanke genom att skicka försändelser privatpersoner emellan.

Vi investerar för ökad kapacitet och hållbar kundnytta

I enlighet med vår expansiva strategi fortsätter vi att satsa på en infrastruktur för effektivare, hållbarare och mer flexibla leveranser. Vi fortsätter att investera i en nordisk infrastruktur för paketboxar och i maj förvärvade vi den resterande andelen i det danska landsomfattande Nordic Infrastructure (Nærboks). Vårt mål är att ha över 12 500 paketboxar i egen regi i Norden vid utgången av år 2022.

Planerade terminaletableringar pågår i norska Drammen och i finska Tampere och Vanda. I Sverige etableras även en ny högautomatiserad tredjepartslogistikanläggning i Ljungby.

I Sverige implementerar PostNord en leveransmodell som innebär att mottagarna får paket och expressleveranser precis som tidigare, men att brev, tidningar och reklam delas ut varannan vardag. Post- och Telestyrelsen, PTS, har bekräftat att modellen lever upp till de legala kraven. Under utrullningen har kvaliteten varit hög och antalet negativa synpunkter från kunder få. Vi arbetar nu vidare för att modellen ska vara utrullad i hela Sverige till halvårsskiftet 2022.

I egenskap av att vi är en stor logistikaktör tar PostNord ansvar för att bidra till en hållbar utveckling i branschen. En ambition är att leda brev- och logistikbranschen in i den koldioxidsnåla ekonomin genom att nå fossilfrihet senast år 2030. Vår klimatpolicy tydliggör våra åtaganden och omfattar ambitioner inom områden som rör investeringar, energieffektiv verksamhet, grönare infrastruktur och renare energi. Vi tar successivt konkreta steg framåt. Under årets första halvår har vi beslutat om investeringar i mer än 900 klimatvänliga nordiska fordon.

Förlängt avtal för samhällsuppdraget i Danmark

Den danska regeringen och dess stödpartier enades den 31 maj om att förlänga det nuvarande avtalet rörande samhällsuppdraget till år 2023. Ett nytt långsiktigt avtal, kombinerat med kompensation som täcker kostnaderna förenade med samhällsuppdraget, hade varit att föredra. Beskedet är dock välkommet eftersom det skapar viktig tydlighet för verksamheten de kommande åren.

 

Kontaktperson: Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 10:00 CET.

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2021-07-16 10:00