Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2022-01-05 10:00

Kallelse till extra bolagsstämma i PostNord AB (publ)

Aktieägarna i PostNord AB (publ), org.nr 556771-2640, kallas härmed till extra bolagsstämma.

Tid: Tisdagen den 1 februari 2022, kl. 09.00.

Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

 

Viktig information med anledning av covid-19-pandemin 

Med anledning av pågående covid-19-pandemi har styrelsen beslutat att bolagsstämman inte ska vara öppen för allmänheten.  

Rätt att delta och närvara samt anmälan  

Aktieägare  

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 24 januari 2022. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Fram­ställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen måndagen den 24 januari 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast onsdagen den 26 januari 2022. Detta innebär att aktieägaren bör under­rätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. 

Övriga  

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till bolaget, närvara vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.  

Anmälan om deltagande för aktieägare respektive folketings- och riksdags­ledamot, görs med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 Ö, 105 00 Stockholm eller via e-post till ir@postnord.com och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, det vill säga tisdagen den 25 januari 2022.  

Ombud m.m. 

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registrerings­bevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman. 

Förslag till dagordning  

  1. Öppnande av stämman  
  2. Val av ordförande vid stämman  
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
  4. Val av en eller två justerare  
  5. Godkännande av dagordningen  
  6. Beslut om närvarorätt för utomstående  
  7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  
  8. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut angående val av ny styrelse­ledamot  
  9. Val av ny styrelseledamot 
  10. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut 

2.         Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår Christian Jansson som ordförande vid stämman. 

8.         Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut angående val av ny styrelseledamot

Ny styrelseledamot 

Årsstämman den 27 april 2021 valde styrelseledamöterna Sonat Burman Olsson, Christian Frigast, Christian Jansson, Peder Lundquist, Ulrica Messing, Charlotte Strand, Susanne Hundsbæk-Pedersen och Erik Sandstedt till ordinarie styrelse­ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

Ulrica Messing har informerat aktieägarna att hon ställer sin plats till för­fogande.

Aktieägarna föreslår därför nyval av Hillevi Engström som styrelseledamot för tiden intill slutet av kommande årsstämma.   

Hillevi Engström är född 1963. Hon är examinerad polis med utbildning från Försvararhögskolan och MSB samt Handelshögskolan i Stockholm. Hon är VD för Trygghetsstiftelsen och styrelseledamot i Samhall Aktiebolag. Tidigare har hon bland annat varit biståndsminister, arbetsmarknadsminister, riksdagsledamot samt styrelseordförande i Sollentunahem AB.  

Motivering avseende val av styrelseledamot 

Den av staterna föreslagna styrelseledamoten bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägarna föreslår val av ovannämnd person. Med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt bedöms styrelsen, inklusive föreslagen ny styrelseledamot, ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Samman­sättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy. 

Övrig information  

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 5 januari 2022. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan skickas till adressen för anmälan ovan. 

Antal aktier och röster 

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 524 905 971 stamaktier och 475 094 030 B-aktier motsvarande sammanlagt 1 572 415 374 röster.  

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_______________

Solna i januari 2022

PostNord AB (publ)

STYRELSEN

Vid frågor kontakta: PostNord Investor Relations, e-post ir@postnord.com

Kontaktperson Niklas Noreby: Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2022 kl. 10.00 CET.

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2022-01-05 10:00