Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2023-07-20 10:25

Kallelse till extra bolagsstämma i PostNord AB (publ)

Aktieägarna i PostNord AB (publ), org.nr 556771-2640, kallas härmed till extra bolagsstämma.

Tid: Måndagen den 21 augusti 2023, kl. 08.30.

Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

       

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 augusti 2023.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen fredagen den 11 augusti 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast tisdagen den 15 augusti 2023. Detta innebär att aktieägaren bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

 

Folketings- och riksdagsledamot

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till bolaget, närvara vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

 

Allmänheten

Stämman kommer att vara öppen för allmänheten efter anmälan.

 

Anmälan om deltagande görs med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-post till ir@postnord.com och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, det vill säga måndagen den 14 augusti 2023.

 

Ombud m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justerare
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Beslut om närvarorätt för utomstående
  7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter
  9. Val av nya styrelseledamöter
  10. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

2.    Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår Christian W. Jansson som ordförande vid stämman.

 

8.    Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter

 

Nya styrelseledamöter

Årsstämman den 25 april 2023 omvalde styrelseledamöterna Sonat Burman Olsson, Christian Frigast, Christian W. Jansson, Peder Lundquist, Hillevi Engström, Charlotte Strand, Susanne Hundsbæk-Pedersen och Erik Sandstedt till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslöt vidare att till styrelsens ordförande omvälja Christian W Jansson och till styrelsens vice ordförande omvälja Christian Frigast.

 

Erik Sandstedt och Charlotte Strand har efter egen anmälan avgått ur styrelsen från och med den 1 juli 2023.

 

Aktieägarna föreslår därför nyval av Jenny Lahrin och Anja Bach Eriksson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av kommande årsstämma. 

 

Jenny Lahrin är född 1971. Hon har en Jur.kand från Uppsala universitet, LLM från Universiteit van Amsterdam och en EMBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är styrelseledamot i SBAB Bank AB, V.S. VisitSweden AB, AB Göta kanalbolag och Saminvest AB. Hon arbetar som ämnesråd i Regeringskansliet. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag i RISE Research Institutes of Sweden, Swedavia AB, SOS Alarm Sverige AB, Vattenfall AB och Apotek Produktion & Laboratorier AB. Hon har tidigare också varit chefsjurist och medlem i ledningsgruppen på Veolia Transport Northern europé AB.

 

Anja Bach Eriksson är född 1974. Hon har en B. Sc. i International Business och en M. Sc. i Applied Economics & Finance från Copenhagen Business School. Hon är VP på ATP – Long Term Danish Capital, styrelseordförande i M.J. Eriksson Holding A/S, vice ordförande i HusCompagniet och styrelseledamot i Pihl Holdings A/S, M.J. ERIKSSON A/S, Veo Technologies A/S samt Ferrosan Medical Devices. Tidigare har hon bland annat varit styrelseordförande i ANCOTRANS/Anders Nielsen & Co A/S och SCF Advisers A/S, styrelseledamot i Trackunit, Scandinavian Center Århus, Institutional Limited Partners Association (ILPA), Senior Portfolio Manager Sampension och Financial Analyst på Goldman Sachs.

 

 

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 20 juli 2023. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan skickas till adressen för anmälan ovan.

 

 

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 524 905 971 stamaktier och 475 094 030 B-aktier motsvarande sammanlagt 1 572 415 374 röster.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html.

                                                              _______________

 

Solna i juli 2023

 

PostNord AB (publ)

 

STYRELSEN

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson Björn Bergman: Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 10.25 CET.

   

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2023-07-20 10:25