Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2023-04-25 17:30

PostNord årsstämma 2023

Årsstämma i PostNord AB (publ) ägde rum den 25 april 2023. Stämman beslutade bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning ges till ägarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40 procent av danska staten och till 60 procent av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Michael Birch, selskabsdirektör vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Magnus Johansson, ämnesråd vid Finansdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2022 för PostNord AB (publ) samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman godkände ersättningsrapporten.

Styrelsen föreslog att årsstämman 2023 skulle besluta om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes Christian Jansson. Stämman omvalde vice styrelseordförande Christian Frigast och leda­möterna Sonat Burman Olsson, Peder Lundquist, Hillevi Engström, Susanne Hundsbæk-Pedersen, Erik Sandstedt och Charlotte Strand. Vidare beslutade stämman att utse revisionsbolaget Deloitte AB som ny revisor för tiden intill utgången av nästa stämma. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Annelie Pihl utsetts. 

Ett fullständigt protokoll kommer att publiceras på postnord.com.

Kontaktperson Björn Bergman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 17:30


Senast uppdaterad: 2023-04-25 17:30