Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2023-02-01 08:30

PostNord: Bokslutskommuniké 2022– fortsatta utmaningar kräver fortsatta strukturella förändringar

Fjärde kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 947 (10 843) miljoner kronor, en minskning med –2 (–1) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–2) procent
  • Brevvolymerna minskade med –13 (–11) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –20 (762) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 247 (653) miljoner kronor
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Fjärde kvartalet

Omsättningen uppgick till 10 947 (10 843) miljoner kronor i kvartalet, en minskning om –2 (–1) procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelseresultatet uppgick till –20 (762) miljoner kronor. Justerat rörelseresultat uppgick till 247 (653) miljoner kronor. Det minskade resultatet är främst hänförligt till vår svenska verksamhet. Jämförelsestörande poster om 267 miljoner kronor består av kostnader kopplade till omstruktureringar av organisationen.

    Vi har under hela året påverkats av utmanande omvärldsfaktorer som sammantaget orsakat fallande paketvolymer. I kvartalet minskade våra paketvolymer med –4 (–2) procent medan brevvolymerna föll med –13 (–11) procent. Dessutom har det höga kostnadsläget bestått, även om vi till stor del lyckats kompensera för de högre transportkostnaderna genom drivmedelstillägg och prishöjningar.

    Rörelseresultatet för helåret 2022 uppgick till 357 (2 481) miljoner kronor. Justerat rörelseresultat uppgick till 666 (2 260) miljoner kronor.

 

Anpassningen av verksamheten utifrån det utmanande omvärldsläget fortsätter

Vår verksamhet är cyklisk och följer i stora drag konjunkturutvecklingen. 2022 har präglats av extraordinära utmaningar. Ekonomisk osäkerhet till följd av kriget i Ukraina och hög inflation har lett till högre räntor och därmed minskad köpkraft hos konsumenterna. Vi fortsätter det arbete som har pågått under hela 2022, som inkluderar justeringar i vår kapacitet och vårt terminalnätverk samt avveckling av olönsamma delar av vårt erbjudande. Vi har agerat kraftfullt med prisjusteringar på våra produkter och med drivmedelstillägg på transporter. Vår verksamhet präglas av höga fasta kostnader, vilket gör det utmanande att snabbt anpassa kapaciteten efter volymutvecklingen. Arbetet med att ställa om till en mer flexibel modell är ett prioriterat område som också tar tid.
    I vår svenska verksamhet lanserar vi en ny affärsorienterad, mer kostnadseffektiv och plattare organisationsstruktur.

Investerar i klimatomställningen och kunderbjudandet

Det är självklart för oss att ta ledningen i logistik- och transportsektorns klimatomställning. Vi har höga klimatambitioner och ett mål om att vara fossilfria 2030. Vid årets slut var 60 procent av energin som förbrukas i vår egen fordonsflotta förnybar. För att upprätthålla en hög takt i klimatomställningen har PostNord tecknat ett lån på 1,2 miljarder kronor med Nordiska investeringsbanken (NIB). Lånet löper på tio år och ska användas till att förnya PostNords fordonsflotta. Satsningen väntas resultera i en utsläppsminskning på 20 000 ton per år.
     I det fjärde kvartalet har vi fattat beslut om flertalet investeringar i fordon med förnybara drivmedel. I Sverige och Norge kommer vi att investera i ytterligare 382 elfordon av olika storlek från utdelningsbilar till lastbilar samt 75 biogasdrivna lastbilar.
     Vårt paketboxnätverk expanderar stadigt och vid utgången av året hade vi drygt 9 000 paketboxar i egen regi i drift runt om i Norden. Det är strategiskt viktigt att kunna erbjuda konsumenterna detta högt uppskattade utlämningsalternativ och vi planerar för att expandera vårt nätverk ytterligare.
      I slutet av kvartalet slöt vi ett nytt avtal om utförande av det samhällsomfattande uppdraget i Danmark mot kompensation. Det nya avtalet löper till och med den 31 december 2023. I Sverige har Postfinansieringsutredningens huvudbetänkande om den framtida samhällsomfattande posttjänstens omfattning och finansiering överlämnats till regeringen. Vi kommer att ta del av konklusionerna och utveckla vår ståndpunkt i kommande remissvar till Regeringskansliet.

 

Mer information

Rapporten, presentationsmaterial och video finns på vår koncernwebbplats.

Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication. 
Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023 kl. 08:30 CET.

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2023-02-01 08:30