Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2023-04-25 13:00

PostNord: Delårsrapport första kvartalet 2023 – åtgärder ger resultat

Första kvartalet 2023 

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 899 (9 772) miljoner kronor,
    en minskning med –1 (–6) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –2 (–10) procent
  • Brevvolymerna minskade med –11 (–13) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 (98) miljoner kronor

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Första kvartalet

Koncernens omsättning uppgick till 9 899 (9 772) miljoner kronor i kvartalet, en minskning om –1 (–6) procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelseresultatet uppgick till 43 (98) miljoner kronor. Koncernens resultat påverkades negativt av valutaterminskontrakt med –37 (19) miljoner kronor. Brevvolymerna minskade med –11 (–13) procent och paketvolymerna minskade med –2 (–10) procent. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är fortsatt på historiskt låga nivåer, och det höga kostnadsläget för transporter består. Samtidigt kan vi se att den kraftiga volymnedgång som följde efter pandemin har börjat avta, och vi har genom prisökningar delvis lyckats kompensera för ökade kostnader.

 

Vidtagna åtgärder stabiliserar resultatet

Våra förbättringsprogram löper på enligt plan. I förhållande till förra årets första kvartal har våra danska och finska verksamheter förbättrat sina resultat. Det är glädjande att paketvolymerna i vår svenska verksamhet var oförändrade samtidigt som den svenska e-handelsmarknaden minskade. Trots utmanande omvärldsfaktorer och sammantaget lägre brev- och paketvolymer har koncernens resultat stabiliserats. Tack vare genomförda prisökningar har vi lyckats hålla omsättningsnivån uppe.

Vi fortsätter på den inslagna vägen och jobbar samtidigt vidare för att öka flexibiliteten i vår affärsmodell och därmed snabbare kunna anpassa vår kapacitet utifrån volymutvecklingen. Vid utgången av kvartalet uppgick vår finansiella beredskap till 6 959 (6 979) miljoner kronor, en stark beredskap som skapar trygghet i utmanande tider.

Sedan den 1 april har vår koncernledning en ny struktur för att stärka den nordiska verksamheten. För att tillvarata tillväxtpotentialen inom internationella importvolymer samlar vi våra verksamheter utanför Norden i PostNord International. Samtidigt skapades PostNord Accelerate med ansvar för PostNord Strålfors och PostNord TPL. Vi ser en betydande värdepotential i PostNord Strålfors och en stor tillväxtpotential i vår tredjepartslogistikaffär. De båda verksamheterna har liknande affärslogik med starka B2B-varumärken och passar därför bra under samma ledarskap.

Attraktivt erbjudande och gröna initiativ med högsta precision

Samtidigt som vi bibehåller högt fokus på att anpassa verksamheten till en utmanande miljö är koncernen fortsatt framåtlutad. Vi investerar i teknik, kunderbjudande och hållbarhet för en grönare och mer digital framtid. Vi fortsätter att utöka vårt paketboxnätverk, som tillsammans med våra utlämningsställen och vårt hemleveranserbjudande skapar bredd och valmöjligheter för konsumenten. Vid utgången av kvartalet hade vi cirka 13 000 paketutlämningsställen över stora delar av Norden.

Vi tar täten i branschens klimatomställning och har en ambitiös hållbarhetsagenda med målet att vara fossilfria 2030. Vägtransporter står för den största andelen av vår klimatpåverkan. Från och med första april utökar vi antalet gröna korridorer i södra Sverige vilket innebär att merparten av våra transporter på dessa sträckor är fossilfria. Korridorerna finns på viktiga sträckor i både Sverige och Norge.

Omställningen av fordonsflottan fortsätter i snabb takt. Vid utgången av kvartalet var 64 procent av energin som förbrukas i vår egen fordonsflotta förnybar, att jämföra med utgången av fjärde kvartalet 2022 då andelen uppgick till 60 procent.

Mer information

Rapporten, presentationsmaterial och video finns på vår koncernwebbplats.

Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication. 

Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 13:00 CET.

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2023-04-25 13:00