Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2023-07-20 10:30

PostNord delårsrapport Q2 2023 – svag konjunktur kräver fortsatta anpassningar

Andra kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 812 (10 037) miljoner kronor, en minskning med –4 (–5) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –1 (–7) procent
  • Brevvolymerna minskade med –14 (–12) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –725 (214) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 135 (214) miljoner kronor

    

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Andra kvartalet

Koncernens omsättning uppgick till 9 812 (10 037) miljoner kronor, en minskning om –4 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelseresultatet uppgick till –725 (214) miljoner kronor. Resultatet belastas med en nedskrivning av goodwill i Norge om –903 (–) miljoner kronor. Justerat rörelseresultat uppgick till 135 (214) miljoner kronor. Det minskade justerade rörelseresultatet för koncernen härrör framför allt från vår svenska verksamhet där en svag konjunktur medfört vikande Business-to-Business-volymer. Dessutom har fortsatt hög inflation och satsningar på strategiska initiativ påverkat koncernens lönsamhet negativt.

Brevvolymerna minskade med –14 (–12) procent och paket­volymerna minskade totalt med –1 (–7) procent. För första gången sedan tredje kvartalet 2021 upplever vi en positiv tillväxt inom Business-to-Consumer-volymerna, huvudsakligen drivet av våra populära varubrev i Sverige (små paket till brevlådan).

Våra kortsiktiga förbättringsprogram levererar enligt plan. Programmen är en kombination av kostnadsreduktioner inom såväl produktion som administration samt nödvändiga prisjusteringar för att kompensera för ökade kostnader till följd av inflationen. Vi har också kompenserat för större delen av den kraftiga volymnedgången av brev i kvartalet. Vi arbetar vidare med att öka flexibiliteten och produktiviteten i hela vårt paket- och logistiknätverk. Samtidigt fortsätter anpassningen av brevverksamheten i takt med att brevvolymerna minskar. Vid utgången av kvartalet var vi cirka 2 000 FTE (medelantal anställda) färre än i andra kvartalet 2022.

Storskalig omställning för en grönare och mer digital framtid

Parallellt med att anpassa verksamheten till rådande läge fortsätter vi att investera i kunderbjudande, hållbarhet och teknik. Vi tar täten i branschens klimatomställning med målet att vara fossilfria 2030. I kvartalet var 67 procent av energin som förbrukas i vår egna fordonsflotta förnybar, att jämföra med utgången av första kvartalet 2023 då andelen uppgick till 64 procent. Vi har också fattat beslut om ytterligare investeringar i såväl biogasdrivna lastbilar som eldrivna skåpbilar för distribution. Dessutom har PostNord Norge ingått ett avtal med Einride för att elektrifiera lastbilstransporterna på specifika sträckor. I Sverige testar vi AI-lösningar för smartare paketsortering och optimerad lastning på utvalda terminaler. Satsningarna görs för att minska koldioxidutsläppen, effektivisera logistikkedjan och produktionen samt underlätta arbetet för våra medarbetare.

Nordiskt paketerbjudande och viktiga förändringar i samhällsuppdraget för brev

Vi fortsätter att utveckla vårt paketerbjudande i syfte att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande för den nordiska marknaden med målsättningen att förenkla konsumenternas vardag. Vid utgången av kvartalet hade vi drygt 13 000 paketutlämningsställen – paketboxar och service points – i Norden.

I kvartalet meddelade den danska regeringen, tillsammans med fem oppositionspartier, att de avser att upphäva den samhällsomfattande posttjänsten. I stället har de föreslagit att låta marknaden avgöra vem som ska sköta den rikstäckande postservicen i Danmark. Avtalsförslaget innehåller en särskild ordning för försändelser till småöar, synskadade och internationell post. Förslaget ska nu ut på remiss och i oktober väntas det slutliga avtalet tas upp för beslut i Folketinget. Avtalet väntas träda i kraft den 1 januari 2024. Vi kommer att återkomma under hösten och redogöra för de konsekvenser det nya lagförslaget väntas få för vår verksamhet. 

 

Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication. 
Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 10:30 CET.

    

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2023-07-20 10:30