Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2023-10-27 08:30

PostNord delårsrapport Q3 2023 – Anpassningarna av verksamheten fortsätter

Tredje kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 149 (9 456) miljoner kronor,
    en minskning med –6 (–2) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –2 (–4) procent
  • Brevvolymerna minskade med –16 (–11) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –6 (65) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till –6 (108) miljoner kronor
     

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

 

Tredje kvartalet

Koncernens omsättning uppgick till 9 149 (9 456) miljoner kronor, en minskning om –6 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelseresultatet uppgick till –6 (65) miljoner kronor. Paketvolymerna minskade totalt med –2 (–4) procent medan brevvolymerna minskade med –16 (–11) procent.
       Koncernens resultat minskade huvudsakligen till följd av svag utveckling inom den svenska verksamheten, där produktionskostnaderna inom primärt paket- och logistikverksamheten har varit höga i förhållande till de minskade volymerna. Den kraftiga nedgången av brevvolymer ska sättas i ljuset av att det i tredje kvartalet 2022 var riksdagsval i Sverige. Paketmarknaden präglas av prispress och fortsatt minskade volymer. Vidare påverkades det svenska resultatet negativt till följd av fortsatt hög inflation samt kvalitetsstärkande åtgärder inom brevverksamheten. Det sistnämnda har givit resultat och för september månad uppgick brevkvaliteten till 95,6 (93,8) procent.
      Mot bakgrund av det utmanande makroekonomiska läget är det samtidigt glädjande att flera av våra större segment visar på resultatförbättringar i kvartalet.

Vidtar ytterligare åtgärder

Omvärldsläget är fortsatt utmanande med hög inflation som påverkar våra och våra kunders kostnader, i kombination med höga räntekostnader som tynger konsumenterna. Vi håller fortsatt högt tempo i våra förbättringsprogram och arbetar vidare med att öka flexibiliteten i vår affärsmodell för att snabbare kunna anpassa kapaciteten utifrån volymutvecklingen. Vi fortsätter med våra prishöjningar för att kompensera för de ökade kostnaderna. Då vi förväntar oss ett fortsatt utmanande makroekonomiskt läge framöver ser vi nu på ytterligare åtgärder för att anpassa vårt nätverk i Sverige samt ytterligare anpassningar av våra totala kostnader.

Branschledande klimatarbete

Det är självklart för oss att ta ledningen i logistik- och transportsektorns klimatomställning. Vi har höga klimatambitioner och ett mål om att vara fossilfria 2030. I september blev, som första företag i Norden, våra svenska e-handelstransporter Svanenmärkta. Det är ett erkännande av vårt gedigna hållbarhetsarbete samt en möjlighet för konsumenten att känna sig trygg med att de gör ett hållbart leveransval.

Fortsatta investeringar för att erbjuda ett attraktivt nordiskt paketerbjudande

På paketsidan fortsätter vi att investera i vårt nordiska erbjudande.
I Finland har vi slutfört det viktiga arbetet med att etablera vårt eget nätverk av paketboxar och utlämningsställen. Det är nu ett av de mest heltäckande i Finland.

Att ha ett starkt helhetserbjudande som möter konsumenternas preferenser är helt avgörande. Vi fortsätter att bygga ut och optimera vårt nätverk av paketboxar och utlämningsställen. Vid kvartalets utgång hade vi 16 000 paketutlämningsställen – paketboxar och service points – i Norden.

Stora förändringar i den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark

Den danska regeringen, tillsammans med fem oppositionspartier, meddelade innan sommaren att de lägger fram ett förslag om att upphäva den samhällsomfattande posttjänsten från 1 januari 2024. Lagförslaget innehåller en särskild ordning om upphandlingar av försändelser till småöar, synskadade och internationell post. Den danska staten avser att teckna ett övergångsavtal med PostNord Danmark till dess att de tre upphandlingarna är genomförda. PostNord Danmark har under lång tid varit tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten och har de senaste åren mottagit kompensation från danska staten för detta. Tidplanen för liberaliseringen av den danska postmarknaden är snäv. Det förekommer en dialog mellan PostNord och den danska staten om övergångsbestämmelser.

 

 

Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication. 

Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 08:30 CET.

 

 

 

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2023-10-27 08:30