Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2024-04-23 17:30

PostNord årsstämma 2024

Årsstämma i PostNord AB (publ) ägde rum den 23 april 2024. Stämman beslutade bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning ges till ägarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40 procent av danska staten och till 60 procent av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Michael Birch, selskabsdirektör vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Linda Lausson, kansliråd vid Finansdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2023 för PostNord AB (publ) samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman godkände ersättningsrapporten.

Styrelsen föreslag att årsstämman 2024 skulle besluta om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Christian Jansson, Christian Frigast, Sonat Burman Olsson och Jenny Lahrin omvaldes som styrelseledamöter. Christian Jansson omvaldes som styrelseordförande och Christian Frigast omvaldes som vice styrelseordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Per Sjödell, Eva Kjer Hansen, Thomas Voss och Charlotte Møller.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma, med Anneli Pihl som huvudansvarig revisor.

Ett fullständigt protokoll kommer att publiceras på postnord.com.Kontaktperson: Björn Bergman. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl. 17:30.


Senast uppdaterad: 2024-04-23 17:30