Post över landsgränser

År 1620 inrättade Sverige ett fast postkontor i Hamburg. Holländaren Leonard van Sorgen fick i uppdrag att ordna postföringen från Sverige till Hamburg. 

Han påpekade tidigt att den svenske kungen måste utverka tillstånd från den danske kungen att få föra posten genom Danmark. Gustav II Adolf menade att det räckte med den överenskommelse som gjorts 1580, där konungens bud och undersåtar fritt skulle få röra sig genom de respektive länderna.

Christian IV var missnöjd med att saken inte togs upp på högsta nivå, och de svenska postförarna fick problem att ta sig fram. Detta föranledde Anders Svensson, som tagit över ansvaret för postföringen, att skicka sin dräng ”på en sådan väg som intet många resa”, på vilka han också lyckades få fram brev till Markaryd, som då låg på gränsen till Danmark.

Många konflikter under 1600-talet

I stort sett var det svenska postväsendet i konflikt med danska myndigheter under hela 1600-talet och en bra bit in på 1700-talet. Krig avlöstes av fred och avtal om fri passage, som åter drogs in på grund av nya krig. Sverige prövade andra vägar, som att sända posten norrut, runda Bottenviken och ta sig ned genom Finland. En oerhört tidskrävande rutt. Andra gånger skickades försändelser med båt till Tyskland och Holland för vidare befordran.

I slutet av 1600-talet stoppade Sverige så den danska posten från att ta sig fram till Norge genom Halland. Danskarna sände av och till posten med båt från Fladstrand till Norge, men isen lade ofta hinder i vägen vintertid.

1735 postalt fredsslut

Först 1735 nåddes ett postalt fredsslut genom en överenskommelse där Sverige och Danmark fick rätt att befordra sin post genom respektive grannländer.

1814 skiljdes Danmark och Norge och det fanns inte längre behov för danska postiljoner att färdas genom Sverige. Samma år tecknades ett avtal, där det danska postväsendet tog över befordran av den svenska posten genom Danmark mot betalning. En lösning som i stora drag än idag används för att reglera postbefordran genom alla länder i Europa.

Senast uppdaterad: 2017-04-21 16:11