Finansiella mål

Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år. De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014

 Område Nyckeltal

Utfall 2017

Mål

Lönsamhet

Avkastning på operativt kapital

-1,6%

10,5%

Kapitalstruktur

Nettoskuldsättningsgrad

3%

10 - 50 %

Utdelningspolicy

Utdelning

2017: Ingen utdelning
2016: Ingen utdelning

40-60% av årets resultat.

Senast uppdaterad: 2018-03-14 13:16