Finansiella mål

Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år. De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014

 Område Nyckeltal

Utfall 31 dec. 2016

Mål

Lönsamhet

Avkastning på operativt kapital

-12,1%

10,5%

Kapitalstruktur

Nettoskuldsättningsgrad

5%

10 - 50 %

Utdelningspolicy

Utdelning

2016: Ingen utdelning
2015: Ingen utdelning

40-60% av årets resultat.

Senast uppdaterad: 2017-03-17 10:04