Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-11-09 08:30

Delårsrapport januari – september 2010 Kraftig resultatförbättring – omfattande kostnadsanpassningar och synergihemtagning enligt plan

- Nettoomsättningen uppgick till 30 798 (32 997) MSEK

- Rörelseresultatet uppgick till 1 243 (969) MSEK

- Resultat före skatt uppgick till 1 232 (3 135) MSEK

- Periodens resultat exklusive resultatandel och reavinst från bpost (dåvarande De Post – La Poste), som såldes i juli 2009, uppgick till 970 (670) MSEK

- Periodens redovisade resultat uppgick till 970 (2 906) MSEK

VD-kommentar, Lars G Nordström:

Det tredje kvartalet 2010 präglades av fortsatt konjunk­turåterhämtning, främst i Sverige och Norge. Ekonomisk osäkerhet råder dock fortfarande i många europeiska länder, däribland Danmark. Marknaden för kommunika­tionstjänster kännetecknas av kraftig konkurrens från digitala alternativ, vilket driver brevvolymerna nedåt, medan konjunkturåterhämtningen slår igenom på logistikmarknaden.

Vi är nöjda med det arbete med anpassning av kapaci­tet och kostnader till förändrade marknadsförutsättning­ar som gjorts under årets första nio månader. Därtill har synergihemtagningen från samgåendet löpt planenligt. Effekterna på kostnadssidan är över förväntan och rörelseresultatet förbättrades med 33 procent, exklusive valuta- och struktureffekter. Nettoomsättningen minska­de med 2 procent under perioden.

Intäkterna minskade för Breve Danmark till följd av fortsatt kraftiga volymfall. Omfattande kostnadsanpass­ningar medförde däremot en tydlig resultatförbättring. För Meddelande Sverige har volymutvecklingen stabilise­rats till följd av konjunkturförbättringen. Det är viktigt att kostnadsutvecklingen för dessa affärsområden fortsätter möta brevvolymminskningarna, även om kostnaderna inte förväntas kunna minskas i samma omfattning som hittills skett. Informationslogistik påverkades av den osäkra ekonomin i bland annat Danmark, Frankrike och Storbritannien och kostnadsanpassningarna räckte inte för att ge ett positivt resultat, även om det har förbättrats avsevärt jämfört med föregående år. Fortsatt återhämtning i efterfrågan på logistik­tjänster, e-handelstillväxt samt kostnadsminskningar gav positiva effekter på intäkter och resultat för Logistik.

I september beslutade Post- och Telestyrelsen att Posten AB måste ändra prismodell i Sverige för sorterade företagssändningar till årsskiftet. Detta beslut har vi valt att överklaga då vi har en annan uppfattning om postla­gens innebörd.

Vidare innebär den danska regeringens förslag om ändring av den danska postlagen en säkring av de samhällsomfattande tjänsterna på en avreglerad post­marknad i Danmark. Samtidigt skapas bättre förutsätt­ningar för en effektivare produktion genom möjlighet till prisdifferentiering.

Vi fortsätter förändra verksamheten genom nödvän­diga effektiviseringar och utveckling av nya affärsmöjlig­heter, för att fortsatt vara en konkurrenskraftig aktör på morgondagens kommunikations- och logistikmarknad.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2010-11-09 08:30