Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2016-04-29 08:30

Delårsrapport januari-mars 2016: Fortsatt på rätt väg med fokus på heltäckande nordiska lösningar och anpassning av produktionsmodellen

JANUARI-MARS 2016

  • Nettoomsättning 9 638 (10 033) MSEK.
  • Rörelseresultat 300 (312) MSEK.
  • Periodens resultat 219 (203) MSEK.
  • Resultat per aktie 0,11 (0,10) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 211 (1 140) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef
E-handeln fortsätter att växa med en imponerande kraft. Logistikmarknaden växer men i stark konkurrens. Brevmarknaden kännetecknas av vikande volymer. I denna marknadssituation fortsätter vi på vår inslagna väg att med ett högt tempo ställa om vår verksamhet för att möta nya behov och förutsättningar.

Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 300 (312) MSEK. Nettoomsättningen, exklusive förvärv och valuta, minskade med 4 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst till följd av vikande brevvolymer. Volymnedgången beror delvis på kalendereffekten av den tidiga påskhelgen. Vårt kraftfulla omställningsarbete löper planenligt och med minskade rörelsekostnader har vi därmed kunnat balansera intäktsminskningen.

Den positiva utvecklingen för e-handeln i hela Norden fortsätter. Våra B2C-volymer växte med 12,4 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. PostNord befäster kontinuerligt positionen som e-handlarens förstaval genom att stå för specialistkompetens och erbjuda en konkurrenskraftig tjänsteportfölj som svarar mot kunderna hela behov. Den 1 april lanserade vi tjänsten MyPack i Europa som innebär att våra e-handelskunder enkelt kan nå privatpersoner i Europa. Detta möjliggörs genom vårt samarbete med DPD, som har Europas kanske bästa nätverk för utlämning.

Som ett led i vår strategi att utveckla ett harmoniserat nordiskt helhetserbjudande förvärvades danska G.P Spedition. Med förvärvet stärker vi det totala erbjudandet inom tung logistik på främst den danska och intra-nordiska logistiken. PostNord är redan en stor och bred logistikaktör i Sverige och Norge. Med förstärkningen i Danmark och förra årets förvärv av UPK i Finland har vi stärkt vårt gränsöverskridande logistikerbjudande till kunder i alla nordiska länder.

Koncernens totala brevvolymer minskade med 8 % i kvartalet, varav 18 % i Danmark och 6 % i Sverige. Volymerna påverkades dock delvis av ovan nämnda påskeffekt. Denna utveckling ställer fortsatta krav på löpande anpassningar av verksamheten. Vi implementerar nu successivt vår integrerade produktionsmodell där vi med ett ökat kapacitetsutnyttjande förbättrar vår effektivitet och servicen till våra kunder. Det är också mycket angeläget att de postregulatoriska regelverken anpassas till det rådande affärs- och kommunikationslandskapet där digitala kommunikationsformer fortsätter att vinna mark. Vi välkomnar därför att den svenska regeringen särskilda utredare lade fram ett delbetänkande som föreslår att kravet på övernattbefordran ändras till tvådagarsbefordran. Beträffande pristaket öppnar utredaren för möjligheten att ta hänsyn till vår volymutveckling, men samtidigt föreslås konsumentprisindex vara kvar som en parameter. Detta är olyckligt då KPI inte speglar prisutvecklingen på de största kostnadsdrivarna i vår verksamhet. Slutbetänkande väntas efter sommaren. I Danmark fortlöper arbetet med översynen av den danska postlagen.

En av våra strategiska prioriteringar är att integrera hållbarhet i allt vi gör. För kunderna innebär det till exempel att vi kan hjälpa dem att minska sina koldioxidutsläpp genom att erbjuda miljöriktiga kommunikations- och logistiklösningar. Vi ska även vara en attraktiv arbetsgivare som efterlever tydliga affärsetiska principer och ställer motsvarande höga krav på leverantörerna. Kvalitet är ett viktigt prioriteringsområde och vi har efter störningar under 2015 i Sverige uppnått en bättre stabilitet. Med ytterligare förstärkt fokus på kvalitet i hela verksamheten och ett fortsatt högt tempo i utvecklingen av vårt nordiska helhetserbjudande ska vi fortsätta att leva upp till vårt kundlöfte. Vi levererar.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2016-04-29 08:30