Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2021-10-28 08:30

PostNord: Delårsrapport tredje kvartalet 2021 – fortsatt tillväxt

Tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 340 (8 919) miljoner kronor
  • Paketvolymerna ökade totalt med 9 (11) procent drivet av fortsatt tillväxt inom business-to-consumer samt återhämtning inom business-to-business
  • Brevvolymerna minskade med -13 (-10) procent till följd av den pågående digitaliseringen
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 323 (747) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 284 (520) miljoner kronor

Första nio månaderna 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 850 (27 751) miljoner kronor, +10 procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 719 (1 578) miljoner kronor
  • Periodens resultat uppgick till 1 326 (1 105) miljoner kronor
  • Resultat per aktie uppgick till 0,66 (0,55) kronor
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 487 (3 274) miljoner kronor

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Avtagande tillväxt när samhällena öppnar upp

Under tredje kvartalet ökade jämförbar omsättning i alla segment och totalt för koncernen med 5 procent. Samtidigt minskade rörelseresultatet till 323 (747) miljoner kronor och det justerade rörelseresultatet uppgick till 284 (520) miljoner kronor.

Vi kan nu se effekterna av att pandemin börjar släppa sitt grepp om samhället. Det uttrycks i en avtagande tillväxt i paketaffären, allteftersom restriktionerna börjar lättas upp, samt lägre brevvolymer till följd av minskat behov av utskick med samhällsinformation. Kvartalets resultat påverkades även av ett högre kostnadsläge i den svenska verksamheten. Detta delvis drivet av att anpassningen av produktionskostnaderna för paket inte hunnit genomföras i takt med att tillväxten avtagit. Samtidigt har vi höjt tempot i utvecklingen av vår IT-infrastruktur och vårt tjänsteerbjudande. Resultatet är dessutom påverkat av uppstartskostnader till följd av den stora omläggningen av vår produktion i Oslo, som syftar till att skapa utrymme för högre paketvolymer.

Vi förväntar oss att den dämpade tillväxten på paketmarknaden fortsätter med ökad prispress som följd. Därför intensifierar vi nu vårt arbete med att anpassa kostnaderna utifrån dessa förutsättningar.

Leveranskvaliteteten i kvartalet var fortsatt hög för breven och uppgick till 98,8 (95,7) procent i Sverige och 96,9 (93,7) procent i Danmark. Total leveranskvalitet för paket i koncernen uppgick till 96,1 (96,1) procent.

Erbjudandet anpassas till nya vanor och behov

Inom ramen för vår strategi utvecklar vi löpande vårt erbjudande och vår service för att möta nya kundbehov. I kvartalet har utrullningen i Norden av paketboxar i egen regi fortsatt och vi har annonserat utökad service inom hemleveranserbjudandet och lördagsleveranser på den svenska marknaden.

Den nya leveransmodellen i Sverige, där paket delas ut som tidigare och brev, tidningar och reklam delas ut varannan vardag, har nu införts för hälften av mottagarna. Tack vare ett mycket noggrant förberedelsearbete i verksamhetens alla delar kan vi konstatera god kvalitet och få kundsynpunkter. 

Målmedvetet arbete för en mer hållbar framtid

Vårt arbete inom hållbarhetsområdet fortskrider målmedvetet. I kvartalet har vi minskat koldioxidutsläppen gentemot tredje kvartalet 2020 och föregående kvartal. Arbetet med att minska överdimensionerade förpackningar och onödigt emballage fortlöper. Vi fortsätter även att investera i miljövänliga fordon.
 

Mer information
Rapporten, presentationsmaterial och video finns på vår koncernwebbplats.

Kontaktperson: Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2021-10-28 08:30