Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2022-07-19 10:00

PostNord: Andra kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 037 (10 323) miljoner kronor, en minskning med -5 (13) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med -7 (14) procent till följd av lägre business-to-consumer-volymer
  • Brevvolymerna minskade med -12 (-4) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 214 (518) miljoner kronor

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Omfattande åtgärder vidtagna för att hantera en fortsatt utmanande omvärld

Koncernens omsättning uppgick till 10 037 (10 323) miljoner kronor, en minskning med –5 procent mot samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 214 (518) miljoner kronor. Det minskade resultatet beror till största del på att vi i kvartalet har haft fortsatt fallande paketvolymer om –7 (14) procent. Dessutom har brevvolymerna minskat med –12 (–4) procent. Vidare påverkas resultatet fortsatt negativt av högre transportrelaterade kostnader till följd av inflation, ökade drivmedelspriser samt kapacitetsbrist till följd av EU:s mobilitetspaket och kriget i Ukraina. En stor del av de ökade drivmedelspriserna har vi lyckats kompensera för med drivmedelstillägg.

Vi har ett fortsatt stort fokus på att anpassa vår kapacitet och vidta lämpliga åtgärder relaterade till rådande förutsättningar genom att genomföra nödvändiga prisjusteringar och säkra rätt bemanning. Vi har höjt tempot i våra förbättringsprogram, vilka börjar ge effekt.

Utvecklingen av paketvolymerna business-to-consumer under resterande del av året väntas fortsatt vara svag. Oro för privatekonomin hos konsumenter och minskad köpkraft skapar osäkerhet på e-handelsmarknaden. Det kompenseras till viss del av att vi förutser en stabil utveckling för business-to-business-volymer.

Fortsatt högt tempo i vår omställning

Ett stort fokusområde för oss är att stärka vårt nordiska erbjudande och ytterligare dra nytta av vårt breda nordiska nätverk för att få ökade synergieffekter. Vi fortsätter att investera i vårt nätverk för att stärka vår position på den långsiktigt växande e-handelsmarknaden.

Vårt arbete bedrivs utifrån högt uppsatta vetenskapsbaserade mål, och det är glädjande att vår plan för att minska vårt totala klimatavtryck godkänts av Science Based Targets initiative, vilket är ett kvitto på att vår omställning stöttar Parisavtalet. Omställningen av fordonsflottan fortsätter, bland annat i form av nya elbilar på Fyn i Danmark och test av en helt eldriven tung lastbil i Sverige. I kvartalet har vi fattat beslut om etablering av en stor hållbarhetscertifierad tredjepartslogistikbyggnad i Norrköping.

Mer information

Rapporten, presentationsmaterial och video finns på vår koncernwebbplats.

Kontaktperson: Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 kl. 10:00 CET.

 

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2022-07-19 10:00