Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2022-02-02 08:30

PostNord: Bokslutskommuniké 2021 – ett historiskt starkt år med utmanande avslutning

Fjärde kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 843 (10 978) miljoner kronor, en minskning med -1 (11) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna ökade totalt med 1 (27) procent till följd av tillväxt inom business-to-business
  • Brevvolymerna minskade med -10 (-11) procent till följd av den pågående digitaliseringen
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 762 (843) miljoner kronor

Helåret 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 40 693 (38 729) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 481 (2 421) miljoner kronor
  • Periodens resultat uppgick till 1 989 (1 711) miljoner kronor
  • Resultat per aktie uppgick till 0,99 (0,85) kronor
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 011 (4 151) miljoner kronor
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Ett historiskt starkt år med utmanande avslutning

Sett till helåret 2021 är det glädjande att konstatera att vi levererar det högsta årsresultatet sedan PostNord bildades 2009. Det förklaras främst av en väldigt stark paketaffär med exceptionellt höga volymer under året som helhet till följd av stark e-handel i pandemins spår.

Koncernens omsättning uppgick i det fjärde kvartalet till 10 843 (10 978) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med -1 procent mot föregående år. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 762 (843) miljoner kronor. Resultatet påverkades negativt av minskade brevvolymer, i linje med den historiska trenden, samt av utmanande planeringsförutsättningar för paketverksamheten vilket resulterade i något för höga produktionskostnader. Att förutspå volymutvecklingen i rådande tider av restriktioner är svårt och att med kort varsel fullt ut justera vår kapacitet i enlighet med volymutvecklingen är utmanande. Lönsamheten påverkades också negativt av förhöjda transportkostnader, vilket var tydligast i Sverige. Dessutom ledde coronapandemins omnikronutbrott till höga sjukdomstal och ökade personalkostnader.

I Norge har den omfattande produktionsomläggningen nu blivit fullt implementerad, vilket ökar vår kapacitet i Osloregionen. Resultatet ska också ses i ljuset av att avslutningen av 2020 var väldigt stark för PostNord.

Fortsatt innovation och anpassning av erbjudanden

Vi fortsätter att förstärka paketaffären genom investeringar i våra terminaler och utrullning av ytterligare 3 000 paketboxar under 2021. I det fjärde kvartalet stärkte vi hemleveranserbjudandet i Sverige ytterligare genom garanterad hemleverans av varubrev (vår brevtjänst för mindre paket till dörren). Det är glädjande att konstatera att sedan slutet av året är såväl PostNord i Sverige som i Danmark det varumärke inom branschen som konsumenter anser har högst attraktionskraft.

Uppdaterad agenda för en hållbar logistik

I det fjärde kvartalet fattade vi beslut om nya mål i PostNords agenda för en hållbar logistik. Agendan sträcker sig till mitten av decenniet. Jag är mycket nöjd med att vi har lanserat en agenda som på ett tydligt sätt kommer att bidra till positiv förändring för människorna i vår närhet. Den kommer radikalt att minska klimatavtrycket från transporter på den nordiska marknaden samt möjliggöra en helt fossilfri verksamhet till år 2030. Senast år 2027 ska alla våra transporter i sista milen vara emissionsfria för hela Norden.

Balans mellan kostnadsfokus och investeringar i verksamheten

Inom ramen för våra förbättringsprogram, och den betydande transformation vi genomgår, satsar vi framåt genom avvägda investeringar i teknik och erbjudanden. Vi fortsätter också arbetet med att sänka kostnaderna samt höja produktiviteten i samtliga produktionssteg för att säkra vår fortsatta konkurrenskraft.
 

Mer information

Rapporten, presentationsmaterial och video finns på vår koncernwebbplats.

Kontaktperson: Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 kl. 08:30 CET.

 

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2022-02-02 08:30